UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.144.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, ul. Barcza

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-05-27

Data odpowiedzi: 2020-06-03

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnioskuję o udostępnienie informacji, czy w promieniu 1 km od planowanej inwestycji polegającej na budowie osiedla mieszkalnego przy ul. Barcza na działkach o nr ew. 356, 359, 358, 366, 365, 363, 357/1 w miejscowości Olsztyn (obręb 126 Olsztyna, gmina Miasto Olsztyn, powiat Miasto Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie) istnieją realizowane lub są planowane przedsięwzięcia, dla których zostały wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i których oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowaną inwestycją. Jeśli tak, proszę o podanie informacji, jakiego rodzaju są to przedsięwzięcia i gdzie są zlokalizowane wraz z ich charakterystyką.

Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi:Wnioskodawca otrzymał odpowiedź na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.144.2020 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, ul. Barcza
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-06-03 08:17:23
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-05-27
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2020-06-03 12:12:30