UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.141.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - Budżet Obywatelski w latach 2011-2020 w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2020-05-26

Data odpowiedzi: 2020-07-24

Treść wniosku:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej realizacji budżetu obywatelskiego w latach 2011-2020 w następującym zakresie:

1.             ile odbyło się edycji Budżetu Obywatelskiego i w jakich latach miały one miejsce (proszę o doszczegółowienie, jeśli edycja zorganizowana np. w 2017 roku zakładała przeprowadzenie głosowania oraz wybór projektów, natomiast do realizacji zostały one skierowane w 2018 roku)?

2.             z czyjej inicjatywy został wdrożony Budżet Obywatelski?

3.             jak wyglądał proces wdrażania budżetu obywatelskiego?

4.             czy pomiędzy kolejnymi edycjami budżetu obywatelskiego były przerwy dłuższe niż rok (edycje nie odbyły się w następujących po sobie latach)? Jeśli tak – ile trwała każda z przerw i co było jej powodem?

5.             w jaki sposób ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.2018.130 z dnia 2018.01.16) wpłynęła na realizację budżetu obywatelskiego w Państwa jednostce?

6.             w jaki sposób obecna sytuacja epidemiczna wpływa na realizację budżetu obywatelskiego w Olsztynie?

 

Proszę również o informacje dotyczące każdej zrealizowanej w Olsztynie (mieście na prawach powiatu) edycji Budżetu Obywatelskiego oraz o planowanej edycji w roku 2020 (w rozumieniu przeprowadzenia procesu głosowania, a nie realizacji projektów wybranych w edycji 2019):

1.             strona internetowa poświęcona każdej edycji BO;

a.              czy została stworzona strona internetowa?

b.             jeśli tak – czy dla każdej edycji BO tworzona jest osoba strona (jeśli tak – dlaczego?)? Jaki jest adres (adresy) strony poświęconej BO?

2.             pełny regulamin każdej edycji BO (jeśli regulamin w trakcie edycji ulegał zmianie – proszę o taką informację wraz ze sposobem przeprowadzenia takiej zmiany, tzn. np. uchwała władz);

3.             szczegółowy harmonogram poszczególnych edycji BO;

4.             wszystkie decyzje, zarządzenia i uchwały władz w jakikolwiek sposób odnoszące się do BO w Olsztynie;

5.             sposób promocji (w tym wzory wszystkich stworzonych materiałów promocyjnych – np. plakatów, ulotek, materiałów dla prasy) wraz z kosztem poszczególnych elementów promocji;

6.             orientacyjne cenniki dla mieszkańców umożliwiające skonstruowanie realnego budżetu każdego z projektów. Jeśli taki cennik nie był stworzony – na jakiej podstawie mieszkaniec miał określić budżet swojego projektu? Kto w Państwa jednostce odpowiadał za weryfikację poprawności przedstawionego budżetu? Jeżeli pozycja kosztu nie była zamieszczona w cenniku – w jaki sposób była oceniana dana wartość?

7.             jakie kwoty są przeznaczone na każdą edycję oraz z czego wynika ich wysokość (w jaki sposób jest liczona);

8.             w jaki sposób środki podzielone są środki w Państwa jednostce (np. tylko projekty ogólne, podział na obszary – np. ze względu na dokładną ulicę zamieszkania) oraz jak kwota danej edycji była rozdzielona na poszczególne obszary (wraz z wymieniem obszarów);

9.             jakiego typu projekty mogły być składane (np. inwestycyjne, miękkie etc.) i jaka była maksymalna wartość pojedynczego projektu w poszczególnych edycjach (z uwzględnieniem podziału na obszary, jeśli taki występował);

10.         kto mógł złożyć projekt i jakie warunki musiał spełnić składający (np. zameldowanie, wiek, poparcie etc.);

11.         ile projektów zostało złożonych w każdej edycji (z podziałem na obszary);

a.              ile projektów zostało odrzuconych formalnie i co dokładnie było powodem odrzucenia);

b.             ile projektów zostało odrzuconych merytorycznie i co dokładnie było powodem odrzucenia);

c.              gdzie można znaleźć tytuły, opis i kosztorys projektów oraz kontakt do autora (o ile autor wyraził zgodę na upublicznienie kontaktu; jeśli nie ma takiej informacji dostępnej w internecie dla każdej edycji – proszę o przesłanie);

d.             sprawozdania z realizacji poszczególnych projektów wybranych w każdej edycji;

12.         kto odpowiadał za formalną i merytoryczną ocenę wniosków;

13.         forma i czas głosowania (papierowa, elektroniczna, w urzędzie, listowna, łączona etc.) wraz z informacją, dlaczego taka forma została wybrana spośród innych w każdej edycji BO;

14.         osoby uprawnione do głosowania (wiek, zamieszkanie osób etc.; na ile przed głosowaniem muszą być spełnione wskazane warunki, aby osoba była uprawniona);

15.         statystyki głosujących:

a.              liczba osób uprawnionych (ogólnie oraz w poszczególnych okręgach wraz z wiekiem – z dokładnością co do roku urodzenia; w jaki sposób były traktowane osoby zameldowane stale i tymczasowo w dwóch obszarach);

b.             liczba osób głosujących (ogólnie oraz w poszczególnych okręgach wraz z wiekiem – z dokładnością co do roku urodzenia, w jaki sposób były traktowane osoby zameldowane stale i tymczasowo w dwóch obszarach);

c.              liczba głosów błędnych (błędy jakiego typu, ogólnie oraz w poszczególnych okręgach wraz z wiekiem – z dokładnością co do roku urodzenia, w jaki sposób były traktowane osoby zameldowane stale i tymczasowo w dwóch obszarach);

16.     wyniki – lista rankingowa wraz z:

a.             oznaczeniem, które projekty zostały / będą realizowane;

b.             informacją o głosujących na dany projekt (wiek, obszar zamieszkania, ilość głosów oddanych na dany projekt);

17.         czy zostały zgłoszone uwagi co do przebiegu głosowania? Jeśli tak w jakiej skali i jakiego typu (np. zawodność systemu informatycznego, niezgodność danych autoryzacyjnych, sfałszowanie głosu etc.).


Treść odpowiedzi:
, 16,20 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.141.2020 Wniosek - Budżet Obywatelski w latach 2011-2020 w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-05-27 13:50:32
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-05-26
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Tomasz Hajny
Data modyfikacji: 2020-08-11 15:04:40