UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.134.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-05-18

Data odpowiedzi: 2020-05-21

Treść wniosku:
Działając w imieniu Polskich Sieci Elektroenergrtycznych S.A.  na podstawie. art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:
1. Czy wszystkie działki wymienione w załącznikach nr 1 i nr 2 są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i czy zostały w nich uwzględnione dla powyższych działek ograniczenia w użytkowaniu terenu w zakresie linii elektroenergetycznej 220 kV (szeroki 50m, tzn. po 25m od osi linii w obu kierunkach w rzucie poziomym) oraz pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 2x400kV (szerokość 70 m, tzn. 35m od osi linii w obu kierunkach w rzucie poziomym): jeśli tak, to jakie.Względnie, czy powyższe informacje ujęte są w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
2. Adresu witryny internetowej, na której dostępna jest treść uchwał dotyczących aktów prawa miejscowego wymienionych w pkt. 1 oraz pozycji i numeru publikacji ww. uchwał w Dzienniku Urzędowym.
W przypadku braku możliwości udostępnienia powyższego adresu witryny internetowej, prosimy o przesłanie kserokopii lub skanu przedmiotowych uchwał.

Wnoszę o przesłanie powyższych informacji pocztą na adres:

Treść odpowiedzi:
DOC, 458,20 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.134.2020 Wniosek - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-05-22 10:47:12
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2020-05-13
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-05-22 11:11:25