UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.126.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowania dotyczące reprywatyzacji

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-05-05

Data odpowiedzi: 2020-05-11

Treść wniosku:
Proszę o udzielenie informacji - dotyczącej działek gruntu o nr ew. 34/4, obręb ewidencyjny 118,potwierdzającej, że zgodnie z danymi znajdującymi się w dyspozycji Urzędu Miasta ("Organ"), w tym zgodnie z prowadzonymi przez Organ ewidencjami i rejestrami, przed Organem lub z jego udziałem nie były prowadzone oraz nie toczą się dla Nieruchomości lub jej jakiejkolwiek części jakiekolwiek postępowania reprywatyzacji, wywłaszczenia lub nacjonalizacji Nieruchomości, w tym w szczególności:
1. postępowania dotyczące roszczeń reprywatyzacyjnych, roszczeń o zwrot wywłaszczonej Nieruchomości lub jej części oraz o wypłatę odszkodowania za wywłaszczenie lub nacjonalizację Nieruchomości lub jej części, zgłoszonych przez byłych właścicieli Nieruchomości lub ich następców prawnych:
2. postępowania dotyczące stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu lub nacjonalizacji Nieruchomości lub jej części na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
3. postępowania w przedmiocie zwrotu lub odmowy zwrotu wywłaszczonej lub znacjonalizowanej Nieruchomości lub jej części
4. postępowania w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie wywłaszczenia lub nacjonalizacji Nieruchomości lub jej części na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
5. postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia lub wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem, na podstawie którego Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego nabyła tytuł prawny do Nieruchomości.

W przypadku prowadzenia bądź zakończenia postępowań wskazanych powyżej, proszę o wskazanie w zaświadczeniu lub informacji, o której mowa poniżej:
a) sygnatury sprawy
b) przedmiotu sprawy wraz z informacją czy dotyczy ona całości czy części Nieruchomości, a jeżeli jedynie części to której części Nieruchomości sprawa dotyczy
c) imienia i nazwiska podmiotu zgłaszającego roszczenie
d) wydanych w sprawie decyzji administracyjnych lub postanowień.
Wnoszę o udostępnienie dokumentacji dotyczącej wskazanych powyżej postępowań do wglądu wraz z prawem do sporządzania fotokopii i notatek w siedzibie Organu w ustalonym terminie.

W przypadku stwierdzenia przez Organ braku podstaw do wydania zaświadczenia, prosimy o udzielenie informacji w ww. zakresie - zgodnie z danymi znajdującymi się w dyspozycji Organu, w tym zgodnie z prowadzonymi przez ten organ aktami, ewidencjami i rejestrami.

W trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. proszę o udzielenie informacji w następującym zakresie"
- wydania (lub odmowy wydania) decyzji w przedmiocie zwrotu w trybie ustawy z dnia 21 września 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub poprzedzających ją ustaw, którejkolwiek z działek, z których składa się Nieruchomość, lub którejkolwiek z działek, z których Nieruchomość powstała,
- wzruszenia podstawy nabycia którejkolwiek z działek, z których składa się Nieruchomość lub działek, z których Nieruchomość powstała przez Gminę, Skarb Państwa lub jej poprzednika prawnego w drodze nacjonalizacji lub wywłaszczenia na podstawie jakiejkolwiek ustawy lub dekretu, w szczególności na podstawie dekretu z dnia 6 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich, ustaw z dnia 3 stycznia 1946 roku o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości z dnia 12 marca 1958 roku, o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości z dnia 29 kwietnia 1985 roku oraz o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 września 1997 roku
a także czy do tut. Organu wpłynęły jakiekolwiek inne skargi byłych właścicieli (lib ich następców prawnych) dotyczące którejkolwiek z działek, z których składa się przedmiotowa Nieruchomość lub działek, z których Nieruchomość powstała, co do których odmówiono wszczęcia postępowania z jakiejkolwiek przyczyny.

Treść odpowiedzi:
DOC, 30.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ok.1431.126.2020 Wniosek - postępowania dotyczące reprywatyzacji
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-05-12 10:23:43
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-05-05
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2020-05-18 12:24:12