UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data:
Porządek posiedzenia:

18 maja 2020 roku (poniedziałek) o godz. 13.00

posiedzenie Komisji Rodziny

komisja przeprowadzona zostanie online za pomocą programu Microsoft Teams, posiedzenie dostępne pod adresem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGM0YTk1NjYtNGMyNC00M2Q4LWIwMGQtNDg1NjVmNmY4OTY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225b54d52-bccf-4a26-9f59-5f4241f4c15e%22%2c%22Oid%22%3a%22447f0aa1-78a0-48b9-9e9b-b763f311ab35%22%7d

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Formy opieki nad dziećmi i młodzieżą pozbawioną naturalnej opieki rodzicielskiej (całodobowe placówki wychowawcze, rodzinne domy dziecka, pogotowie rodzinne, rodzicielstwo zastępcze adopcyjne) stan obecny i potrzeby.
  3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
  4. Sprawy różne.
Protokół: prot. 17_20 z posiedz. kom. Rodziny.doc
Obecność: lista obecności na posiedz. w dniu 18.05.20.doc

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Rodziny - 18.05.20
Wprowadził do BIP: Ilona Hołoszkiewicz
Data udostępnienia: 2020-05-11 15:25:12
Wytworzył: Ilona Hołoszkiewicz
Data wytworzenia: 2020-05-11
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Ilona Hołoszkiewicz
Data modyfikacji: 2020-08-18 14:54:00