UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.119.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac projektowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-04-30

Data odpowiedzi: 2020-05-11

Treść wniosku:
Na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 z pózn. zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. udostępnienie kserokopii opisu przedmiotu zamówienia dotyczących postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych przy zadaniu „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu"
2. udostępnienie kserokopii ofert dotyczących postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych przy zadaniu „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu"
3. udostępnienie kserokopii umowy zawartej z Wykonawcą na wykonania prac projektowych w tym jej zakresu oraz wartości powierzonych robót
4. udostępnienie kserokopii wniosku wraz z załącznikami o uruchomienie postępowania oraz protokołu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w wyniku którego zawarto ww. umowę w ramach zadania „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu"
5. udostępnienie kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez pracownika Urzędu rozpoznania wykonawcy, które miało zagwarantować należyte wykonanie zamówienia, o czym mowa w § 5 ust. 5 „Regulamin uruchomienia zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020r. Do pisemnego udokumentowania tego rozpoznania zobowiązuje § 1 ust. 5 ww. regulaminu.
6. przekazanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu umowy w szczególności:
1) dokumentacji sporządzonej przez zamawiającego na okoliczność dokonania przez niego . oceny poprawności i zgodności z umową wykonanych prac,
2) protokołu odbioru końcowego
3) dokumentacji sporządzonej przez zamawiającego na okoliczność zastrzeżeń zamawiającego do zrealizowanych przez wykonawcę prac oraz okoliczność usunięcia tych zastrzeżeń i oceny poprawności i zgodności wykonywanych robót z umową.

Treść odpowiedzi:
, 59,87 KB metryczka
PDF, 88,93 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.119.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac projektowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-05-04 14:07:28
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-30
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Tomasz Kempski
Data modyfikacji: 2020-05-11 11:05:30