UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.109.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - transakcje nabycia nieruchomości od podmiotów niepublicznych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-04-20

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:
Działając w imieniu własnym, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej:
1. Czy Gmina, do której skierowany jest wniosek zawierała w okresie ostatnich 10 lat przed udzieleniem odpowiedzi, transakcje nabycia (np. poprzez umowę sprzedaży, zamiany, darowizny) od podmiotów niepublicznych nieruchomości, które w momencie ich nabywania były zajęte pod drogi zaliczone do kategorii dróg publicznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych?
- W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie wnoszę o przesłanie listy takich transakcji ze wskazaniem danych ewidencyjnych nieruchomości (numer działki, obręb, arkusz), numeru księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, daty transakcji, ceny lub wartości przedmiotu umowy, kategorii drogi publicznej (art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych), nazw ulic leżących w ciągu tych dróg oraz udostępnienie odpowiednich aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, uchwał organów stanowiących), na podstawie których powyższe drogi zostały zakwalifikowane do jednej z kategorii dróg publicznych.
2. Czy Gmina, do której skierowany jest wniosek, planuje nabycie nieruchomości opisanych w pytaniu (1) powyżej?
- W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie wnoszę o przesłanie listy takich planowanych transakcji wraz z informacjami wskazanymi pod pytaniem (1) powyżej oraz podanie stanu zaawansowania czynności zmierzających do nabycia tych nieruchomości.
3. Czy odpowiedni organ stanowiący Gminy, do której skierowany jest wniosek, przyjął w okresie ostatnich 10 lat przed udzieleniem odpowiedzi, akt prawny, na mocy którego droga leżącej na terenie Gminy uzyskała kategorię drogi publicznej?
- W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie wnoszę o przesłanie treści aktów prawnych, o których mowa w pytaniu (3) powyżej.
4. Czy odpowiedni organ stanowiący Gminy, do której skierowany jest wniosek, uchwalił w okresie ostatnich 10 lat przed udzieleniem odpowiedzi miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, na mocy których nieruchomości dotychczas przeznaczone na cele niedrogowe uzyskały przeznaczenie pod drogi publiczne (oznaczone symbolem “KD”)?
- W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie wnoszę o przesłanie listy uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.109.2020 Wniosek - transakcje nabycia nieruchomości od podmiotów niepublicznych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-22 12:01:37
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-20
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2020-05-06 08:12:58