UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.107.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - obsługa prawna jednostek systemu oświaty w stanie epidemii

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2020-04-14

Data odpowiedzi: 2020-04-27

Treść wniosku:
W związku z wprowadzonym przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii mającym na celu ograniczenie rozszerzania się koronawirusa oraz wydanymi w ostatnim okresie przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzeniami, m. in. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w kontekście wydanych przez Prezydenta Olsztyna Szefa Służby Cywilnej zaleceń z dnia 17 marca 2020 r. zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie działania z zakresu obsługi prawnej na rzecz jednostek systemu oświaty zostały podjęte w celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe? W szczególności, ile porad prawnych zrealizowano w okresie od 12 marca do 12 kwietnia 2020 r. na rzecz szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Olsztyn, zarówno na wniosek dyrektorów tych jednostek, jak i z inicjatywy własnej organu prowadzącego oraz czego te porady dotyczyły?
2. Czy w okresie od 12 marca do 12 kwietnia 2020 r. w jednostkach systemu oświaty prowadzonych przez Miasto Olsztyn były prowadzone kontrole? Jeśli tak, to przez kogo (proszę o wskazanie merytorycznego wydziału/organu kontroli), w których jednostkach oraz w jakim zakresie? Czy kierownicy kontrolowanych jednostek byli o tym wcześniej informowani, jeśli tak, to w jaki sposób?
3. Czy zostały ustalone przez Miasto Olsztyn, jako organ prowadzący, procedury dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty (na czas epidemii, inne niż wymienione w zaleceniach Prezydenta Olsztyna z 17 marca 2020 r.), niewymienionych w cyt. rozporządzeniach MEN, w szczególności czy przyjęto jednolite rozwiązania w zakresie organizacji pracy tych jednostek?

Treść odpowiedzi:
PDF, 1,28 MB metryczka
DOC, 95 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.107.2020 Wniosek - obsługa prawna jednostek systemu oświaty w stanie epidemii
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-21 11:14:00
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-14
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2020-04-28 12:47:31