UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.105.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac porządkowych i wycinki drzew

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-04-10

Data odpowiedzi: 2020-04-24

Treść wniosku:
Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wyłonienia wykonawcy prac porządkowych i wycinki drzew przy zadaniu "Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28"
Na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. udostępnienie kserokopii opisu przedmiotu zamówienia dotyczących postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac porządkowych i wycinki drzew na skarpie osuwiska przy zadaniu "Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28"
2. udostępnienie kserokopii ofert dotyczących postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac porządkowych i wycinki drzew na skarpie osuwiska przy zadaniu "Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28"
3. udostępnienie kserokopii umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie prac porządkowych i wycinki drzew na skarpie osuwiska w tym jej zakresu oraz wartości powierzonych robót
4. udostępnienie kserokopii wniosku wraz z załącznikami o uruchomienie postępowania oraz protokołu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w wyniku którego zawarto ww. umowę w ramach zadania "Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28"
5. udostępnienie kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez pracownika Urzędu rozpoznania wykonawcy, które miało zagwarantować należyte wykonanie zamówienia, o czym mowa w § 5 ust. 5 "Regulaminu uruchomienia zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r. do pisemnego udokumentowania tego rozpoznania zobowiązuje § 1 ust. 5 ww. regulaminu. Przy udzielaniu informacji publicznej w tym zakresie proszę wziąć pod uwagę, że na potrzeby złożenia niniejszego wniosku, w związku z brakiem dostępu do wcześniejszego stanu prawnego regulaminu, posłużono się stanem prawnym według zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r. Proszę przy udzieleniu tej informacji publicznej odnieść się do analogicznych zapisów regulaminu we wcześniejszym stanie prawnym,
6. przekazanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu umowy w szczególności:
1! dokumentacji sporządzonej przez zamawiającego na okoliczność dokonania przez niego oceny poprawności i zgodności z umową wykonanych prac,
2) protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy,
3) dokumentacji sporządzonej przez zamawiającego na okoliczność zastrzeżeń zamawiającego do zrealizowanych przez wykonawcę prac oraz okoliczność usunięcia tych zastrzeżeń i oceny poprawności i zgodności wykonanych robót z umową.

Treść odpowiedzi:
ODT, 69,26 KB metryczka
PDF, 2,55 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.105.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac porządkowych i wycinki drzew
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-21 09:09:48
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-10
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Tomasz Kempski
Data modyfikacji: 2020-04-24 13:48:40