UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.103.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac polegających na wygrodzeniu terenu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-04-10

Data odpowiedzi: 2020-04-24

Treść wniosku:
Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wyłonienia wykonawcy prac polegających na wygrodzeniu terenu budowy przy zadaniu "Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu  budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28"
Na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.2019.1429 z pózn. zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. udostępnienie kserokopii opisu przedmiotu zamówienia dotyczących postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy w zakresie wygrodzenia terenu budowy przy zadaniu "Usunięcie awarii kolektorów deszczowych okd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28"
2. udostępnienie kserokopii ofert dotyczących postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy w zakresie wygrodzenia terenu budowy przy zadaniu "Usunięcie awarii kolektorów deszczowych okd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28"
3. udostępnienie kserokopii umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie wygrodzenia terenu budowy w tym jej zakresu oraz wartości powierzonych robót
4. udostępnienie kserokopii wniosku wraz z załącznikami o uruchomienie postępowania oraz protokołu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w wyniku którego zawarto ww. umowę w ramach zadania "Usunięcie awarii kolektorów deszczowych okd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28"
5. udostępnienie kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez pracownika Urzędu rozpoznania wykonawcy, które miało zagwarantować należyte wykonanie zamówienia, o czym mowa w § 5 ust. 5 "Regulamin uruchomienia zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r. Do pisemnego udokumentowania tego rozpoznania zobowiązuje § 1 ust. 5 ww. regulaminu
6.przekazanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu umowy w szczególności:
1)dokumentacji sporządzonej przez zamawiającego na okoliczność dokonania przez niego oceny poprawności i zgodności z umową wykonanych pracy,
2) protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy
3) dokumentacji sporządzonej przez zamawiającego na okoliczność zastrzeżeń zamawiającego do zrealizowanych przez wykonawcę prac oraz okoliczność usunięcia tych zastrzeżeń i oceny poprawności i zgodności wykonanych robót z umową.

Treść odpowiedzi:
PDF, 561,09 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.103.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac polegających na wygrodzeniu terenu
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-17 12:28:59
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-10
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Tomasz Kempski
Data modyfikacji: 2020-04-24 13:17:36