UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.102.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia wniosku o uruchomienie postępowania

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-04-10

Data odpowiedzi: 2020-04-29

Treść wniosku:

Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wyłonienia wykonawcy prac projektowych przy zadaniu „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych przy zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28”

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 marca 2020 r. znak OK.1431.52.2020 na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019.1429 z późn. zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1.w przywołanym wyżej piśmie Pan Krzysztof Śmieciński wskazał, że podstawą do uruchomienia zamówienia publicznego z dnia 26 lipca 2019 r. był regulamin uruchamiania zamówień stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r. Proszę o zweryfikowanie udzielonej informacji w zakresie wyżej wskazanych dat i jej korektę. Ponadto proszę o udostępnienie poświadczonej a zgodność z oryginałem kopii obowiązującego w dniu 26 lipca 2019 r. regulaminu udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych

2.przekazanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii kompletnego wniosku z dnia 26 lipca 2019 r. o uruchomienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych związanych z „Usunięciem awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28”, tj. proszę uzupełnić tę informację o załączniki do tego wniosku, którymi są:

- wzór umowy,

- opinia prawna,

- ustalenie wartości zamówienia.

3.przekazanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji sporządzonej na okoliczność potwierdzenia dokonania przez pracownika Urzędu rozpoznania wykonawcy, które miało zagwarantować należyte wykonanie zamówienia, o czym mowa w § 5 ust. 5 „Regulamin uruchomienia zamówień” stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r. Do pisemnego udokumentowania tego rozpoznania zobowiązuje § 1 ust. 5 ww. regulaminu. Przy udzielaniu informacji publicznej w tym zakresie proszę wziąć pod uwagę, że na potrzeby złożenia niniejszego wniosku, w związku z brakiem dostępu do wcześniejszego stanu prawnego regulaminu, posłużono się stanem prawnym według zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r. Proszę przy udzielaniu tej informacji publicznej odnieść się do analogicznych zapisów regulaminu we wcześniejszym stanie prawnym.

4.przekazanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dotyczącej odbioru przedmiotu umowy nr 190/08/2019/211/08 zawartej w dniu 8 sierpnia 2019 r. (znak IM.272.1712019, mdok 86363.08.2019-W) tj. w szczególności:

1)protokołu zdawczo-odbiorczego oraz oświadczenia, o których mowa w § 7 ust. 2 umowy,

2)dokumentacji sporządzonej przez zamawiającego na okoliczność dokonania przez niego oceny poprawności i zgodności z umową opracowań projektowych dostarczonych przez wykonawcę, o czym mowa w § 7 ust. 3 umowy,

3)protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 4 umowy,

4)dokumentacji sporządzonej przez zamawiającego na okoliczność zastrzeżeń zamawiającego do dostarczonych przez wykonawcę opracowań projektowych oraz okoliczność usunięcia tych zastrzeżeń i oceny poprawności i zgodności z umową poprawionych opracowań projektowych, o czym mowa w § 7 ust. 5 i 7 umowy.


Treść odpowiedzi:
DOC, 71.5 KB metryczka
PDF, 509,51 KB metryczka
ODT, 69,71 KB metryczka
PDF, 1 009,65 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.102.2020 Wniosek - kopia wniosku o uruchomienie postępowania
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-17 09:31:39
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-10
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Tomasz Kempski
Data modyfikacji: 2020-04-29 08:53:52