UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.98.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - strefa płatnego parkowania i komunikacja miejska

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2020-04-09

Data odpowiedzi: 2020-04-23

Treść wniosku:
Na podstawie art.. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art.. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:
1. Czy miasto planuje utworzenie lub rozszerzenie strefy płatnego parkowania?
2. Czy miasto planuje lub utworzyło śródmiejską strefę płatnego parkowania?
3. Jak kształtuje się cennik opłat za postój na obszarach wymienionych wyżej stref?
4. Ile miasto ma parkingów typu Park and Ride oraz jaka jest ich łączna pojemność?
5. Jaka jest szacunkowa pojemność płatnych stref parkowania? Czy od 2010 r. pojemność tych obszarów zmniejszyła się, zwiększyła czy też pozostała bez zmian? Jaka jest pojemność parkingów należących do komercyjnych właścicieli?
6. Jaka szacunkowa liczba samochodów codziennie porusza się po ulicach miasta? Jaka część z nich to pojazdy wjeżdżające spoza obszaru miasta?
7. Jak kształtuje się struktura podróży po mieście? Jaki odsetek podróży odbywa się autem, pojazdami komunikacji zbiorowej, pieszo, rowerem? Prosimy o podanie danych z ostatnich dwóch KBR oraz najświeższe dane szacunkowe.
8. Jaki odsetek wydatków na prowadzenie inwestycji strategicznych kierowany jest na realizację projektów drogowych, jaki na inwestycje w transport zbiorowy, jaki na realizację sieci dróg rowerowych? Jak wygląda odpowiednia struktura wydatków na utrzymanie infrastruktury? Prosimy o przekazanie średniej za okres 2015-2019. W przypadku inwestycji łączących projekty związane z ruchem indywidualnym oraz transportem zbiorowym czy rowerowym, prosimy o listę takich inwestycji wraz z ogólną wartością kontraktu.
9.  Ile kosztuje najtańszy jednorazowy bilet komunikacji miejskiej, ile najtańszy bilet pozwalający na podróż przez minimum godzinę, ile kosztuje bilet miesięczny pozwalający na poruszanie się w ramach całej sieci komunikacji zbiorowej na obszarze miasta? Prosimy też o odpowiednie dane dla taryfy biletowej dla obszarów aglomeracyjnych. W przypadku istnienia biletu okresowego łączonego z kolejowymi przejazdami prosimy o podanie także ceny takiego biletu.
10.Jaki procent powierzchni miasta pokryty jest obszarami z maksymalną dopuszczalną prędkością 30 km/h?
11. Czy miasto wprowadziło na swoim obszarze Strefy Ograniczonego Ruchu? Jeśli tak, to jaką powierzchnię zajmują? Jeśli nie, to czy zamierza ustanowić taką strefę?
12. Czy miasto wprowadziło na swoim obszarze Strefę Czystego Transportu? Jeśli nie, to czy ma w planach wprowadzenie takiego rozwiązania i kiedy?
13. Jaka jest długość buspasów istniejących na obszarze miasta? Jaka jest długość najdłuższego odcinka buspasu, jaka jest średnia długość buspasów? Jaka jest całkowita długość ulic? Jakiej długości jest sieć tramwajowa? Jaka część sieci tramwajowej jest wydzielona z ruchu ogólnego?
14.  Jaki jest średni czas opóźnienia autobusów lub innych pojazdów komunikacji miejskiej na obszarze miasta?
15.  Jaka jest średnia prędkość handlowa pojazdów komunikacji miejskiej (w rozbiciu na poszczególne rodzaje transportu)?
16.  Jaka jest średnia prędkość poruszania się po mieście samochodów indywidualnych?
17. Ile wozokilometrów i pociągokilometrów rocznie zamawia organizator przewozów miejskich (prosimy o dane za okres 2015-2019)?
18.  Ile podróży odbywanych jest każdego dnia komunikacją miejską? Prosimy o najświeższe dane.
19. Ile osób szacunkowo wjeżdża każdego dnia na obszar miasta pojazdami komunikacji zbiorowej (pociągiem, autobusem, pojazdami
komunikacji zbiorowej nie wykonującej przejazdów użytecznych publicznie)?
20. Jaką klasę emisji spalin Euro spełniają pojazdy spalinowe prowadzące przewozy w ramach komunikacji miejskiej? Prosimy o podanie
liczby pojazdów w należących do poszczególnych klas emisji.
21.  Jaka jest średnia wieku pojazdów komunikacji zbiorowej (w rozbiciu na poszczególne rodzaje pojazdów)?
22. Jaka jest długość sieci dróg rowerowych w mieście? Ile jednostek pomocniczych w obrębie miasta jest skomunikowanych za pomocą
sieci dróg rowerowych? Jaka jest długość najdłuższego i najkrótszego nieprzerwanego szlaku rowerowego? Jaka jest średnia
długość szlaku rowerowego?
23. Jaka jest najdroższa inwestycja wykonana do tej pory na obszarze miasta wykonana na potrzeby rozbudowy sieci dróg rowerowych?
24. Czy miasto bada ruch rowerowy pod kątem ilości przejazdów?
25. Jakie działania podejmuje miasto, by promować ruch rowerowy i przejazdy komunikacją zbiorową lub przemieszczanie się pieszo?
26.  Ile środków wydawanych jest na zmywanie ulic? Jak często wykonywane jest zmywanie ulic? Ile środków wydawanych jest na
utrzymanie czystości w mieście?
27. Jaka długość ulic ma dopuszczalną prędkość 50 km/h, a jaka 70 km/h lub wyżej?
28. Czy miasto posiada system obszarowego sterowania sygnalizacją świetlną? Jeśli tak to jaki odsetek skrzyżowań jest nim objęty?
29.  Jaka jest długość ulic, po których mogą się porusza wyłącznie piesi lub rowerzyści? Prosimy osobno uwzględnić ulice, na
które wjazd samochodem mają ich mieszkańcy lub pojazdy dostawcze.
30.  Jaka część pojazdów komunikacji miejskiej napędzana jest silnikami elektrycznymi (prosimy osobno uwzględnić liczbę tramwajów,
autobusów i pociągów)?
31.  Czy istnieje możliwość zakupu biletów jednorazowych lub okresowych za pomocą mobilnych urządzeń?
32. Czy dane dotyczące rozkładów jazdy lub dynamiczne dane dotyczące poruszania się pojazdów komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym
są przekazywane do powszechnie dostępnych aplikacji?
33.  Jakie inne działania podejmuje miasto, by promować mobilność aktywną lub podróże transportem zbiorowym?

Treść odpowiedzi:
DOCX, 100,86 KB metryczka
DOCX, 217,85 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.98.2020 Wniosek - strefa płatnego parkowania i komunikacja miejska
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-10 13:37:17
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-09
Odpowiedzialny: Marcin Szwarc
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-09-22 12:25:40