UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.94.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie sądowe i administracyjne, działka nr 8/2, obręb 75

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-03-26

Data odpowiedzi: 2020-04-08

Treść wniosku:
I.
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udzielenie mi informacji publicznej polegającej na potwierdzeniu bądź zaprzeczeniu, czy w stosunku do nieruchomości położonej na działce nr 8/2 przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 46, obręb 75 w Olsztynie, przed Prezydentem Olsztyna toczą się bądź toczyły się jakiekolwiek postępowania administracyjne bądź sądowe, w szczególności w zakresie:
a) ewentualnych postępowań dotyczących wywłaszczenia Nieruchomości lub jej części lub też o zwrot wywłaszczonych Nieruchomości, bądź związanych z wywłaszczeniem odszkodowań,
b) wydawania zezwoleń na zajęcie Nieruchomości oraz wydawania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z Nieruchomości,
c) ewentualnych innych roszczeń dawnych właścicieli tej Nieruchomości lub ich części, bądź ich następców prawnych,
d) objęcia Nieruchomości  spisem inwentaryzacyjnym na podstawie przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

II.
Na podstawie art. 217 § 1 i 2 pkt 2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego wnoszę o wydanie zaświadczenia, polegającego na potwierdzeniu, że w stosunku do nieruchomości, przed Prezydentem Olsztyna jako organem właściwym, nie toczyły się lub nie toczą się jakiekolwiek postępowania administracyjne bądź nie toczyły się lub nie toczą jakiekolwiek postępowania sądowe, o których został powiadomiony Prezydent Olsztyna w szczególności w zakresie:
a) ewentualnych postępowań dotyczących wywłaszczenia Nieruchomości lub ich części lub też o zwrot wywłaszczonych Nieruchomości, bądź związanych z wywłaszczeniem odszkodowań,
b) wydawania zezwoleń na zajęcie Nieruchomości oraz wydawania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z Nieruchomości,
c) ewentualnych innych roszczeń dawnych właścicieli tych Nieruchomości lub ich części bądź ich następców prawnych,
d) objęcia Nieruchomości spisem inwentaryzacyjnym na podstawie przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Treść odpowiedzi:
DOC, 27 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.94.2020 Wniosek - postępowanie sądowe i administracyjne, działka nr 8/2, obręb 75
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-08 11:37:59
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-26
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2020-04-21 09:47:51