UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.83.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - utworzenie parku kulturowego dla nieruchomości, działka nr 8/2

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Data wpływu: 2020-03-25

Data odpowiedzi: 2020-04-06

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. Z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) zwracam się z wnioskiem o przesłanie kopii wydanych dla nieruchomości położonej w Olsztynie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 8/2, położonej przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 46, w obrębie 75 miasta Olsztyn (dalej jako „Nieruchomość”), w następującym zakresie:

1.Czy dla Nieruchomości lub jej części został utworzony park kulturowy – na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami? Jeśli tak, proszę o podanie daty i nr uchwały Rady Miejskiej

2.Czy dla Nieruchomości zostały ustanowione formy ochrony przyrody – pomnik przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne lub zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody? Jeśli tak, proszę o podanie daty i nr uchwały Rady Miejskiej.

3.Czy Nieruchomość położona jest na terenie parku narodowego? Jeśli tak, proszę o podanie nazwy parku narodowego.

4.Czy Nieruchomość położona jest na obszarach graniczących z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa?

5.Czy Nieruchomość położona jest  w obszarze ograniczonego użytkowania? Jeśli tak, proszę o podanie przepisów prawa (w tym prawa miejscowego).


Treść odpowiedzi:

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25. 03.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej, dotyczącej nieruchomości przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 46 w Olsztynie, dz. nr 8/2, obr. 75, podaję poniższe informuje.

1. Dla ww. nieruchomości lub jej części nie został utworzony park kulturowy. Na terenie Olsztyna nie ma ustanowionych parków kulturowych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Na ww. nieruchomości nie zostały ustanowione formy ochrony przyrody (tj. pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe).

3. Ww. nieruchomość nie jest położona na terenie parku narodowego. Na terenie Olsztyna nie ma parku narodowego.

4. Ww. nieruchomość nie jest położona na obszarach graniczących z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

5. Ww. nieruchomość nie jest położona w obszarze ograniczonego użytkowania.Z poważaniem

Dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków

Gabriela Konarzewska

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.83.2020 Wniosek - utworzenie parku kulturowego dla nieruchomości, działka nr 8/2
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-26 14:09:06
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-25
Odpowiedzialny: Gabriela Konarzewska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-04-07 13:14:05