UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.79.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, działka nr 8/2

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-03-25

Data odpowiedzi: 2020-04-02

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. Z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) zwracam się z wnioskiem o przesłanie kopii wydanych dla nieruchomości położonej w Olsztynie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 8/2, położonej przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 46, w obrębie 75 miasta Olsztyn (dalej jako „Nieruchomość”), w następującym zakresie:

1.Czy dla Nieruchomości została/ły wydana/e decyzja/e o środowiskowych uwarunkowaniach? Jeśli tak – proszę o jej/ich przesłanie

2.Czy dla Nieruchomości stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi

3.Czy dla Nieruchomości została wydana decyzja nakładająca obowiązek przywrócenia środowiska do stanu właściwego

4.Czy dla Nieruchomości wykonywana była rekultywacja lub remediacja tego terenu?Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi:Dnia 03.04.2020 r. wnioskodawca otrzymał odpowiedź na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.79.2020 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, działka nr 8/2
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-26 11:03:37
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-25
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2020-04-03 08:03:11