UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.78.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wpis do Rejestru Zabytków

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Data wpływu: 2020-03-25

Data odpowiedzi: 2020-04-03

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. Z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) zwracam się z wnioskiem o przesłanie kopii wydanych dla nieruchomości położonej w Olsztynie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 8/2, położonej przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 46, w obrębie 75 miasta Olsztyn (dalej jako „Nieruchomość”), w następującym zakresie:

1.Czy Nieruchomość lub posadowione na niej budynki zostały wpisane do Rejestru Zabytków lub do Gminnej Ewidencji Zabytków, lub została podjęta procedura zmierzająca do wpisania Nieruchomości do stosownych rejestrów?

2.Czy Nieruchomość lub posadowione na niej budynki znajdują się lub znajdowały na obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej (lub archeologicznej) lub sąsiadują z nieruchomościami objętymi ochroną konserwatorską (lub archeologiczną)?

3.Czy wobec Nieruchomości były (są) prowadzone jakiekolwiek prace konserwatorskie lub archeologiczne?


Treść odpowiedzi:
ODT, 77,13 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.78.2020 Wniosek - wpis do Rejestru Zabytków
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-26 10:54:25
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-25
Odpowiedzialny: Gabriela Konarzewska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-04-03 10:34:32