UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.68.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - system usługi teleopieki na terenie Miasta Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Data wpływu: 2020-03-13

Data odpowiedzi: 2020-03-18

Treść wniosku:

Celem przedmiotowego wniosku jest uzyskanie jak najszerszej wiedzy dotyczącej realizacji systemu usługi teleopieki na terenie Miasta Olsztyn (realizowanego lub współrealizowanego przez Miasto Olsztyn, lub powierzonego przez Miasto Olsztyn do realizacji podmiotom trzecim, organizowanego lub współorganizowanego przez Miasto Olsztyn).

Na wstępie należy wskazać, iż teleopieka to system wsparcia i opieki realizowanej za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnej nad niesamodzielnymi (częściowo lub całkowicie) i samodzielnymi osobami starszymi w ich środowisku domowym.

Mając na uwadze powyższe oraz na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Czy Miasto Olsztyn w przeszłości (lub obecnie) finansowało/ współfinansowało/ organizowało/ współorganizowało system usługi teleopieki na terenie Miasta Olsztyn?

1. Jeżeli tak:

1) Jaki podmiot realizował/ realizuje usługę teleopieki na terenie Miasta Olsztyn?

2) Jak wyglądała procedura wyboru podmiotu odpowiedzialnego za realizację systemu usługi teleopieki?

3) Proszę o przekazanie:

a) kopii umowy zawartej między Miastem Olsztyn a podmiotem realizującym/ współrealizującym usługę teleopieki na terenie Miasta Olsztyn (opcjonalnie ostatecznych wzorów umów wraz z załącznikami),

b) kompletną ofertę podmiotu odpowiedzialnego za realizację/ współrealizację systemu usługi teleopieki na terenie Miasta Olsztyn,

c) wskazanie podmiotów, które zadeklarowały chęć/ złożyły ofertę związaną z realizacją systemu usługi teleopieki na terenie Miasta Olsztyn,

4) Przez jaki okres był/ jest realizowany system usługi teleopieki na terenie Miasta Olsztyn?

5) Czy Miasto Olsztyn realizowało/ współrealizowało pilotażowy projekt systemu usługi teleopieki? Jeżeli tak, proszę o wskazanie: celu pilotażu, źródeł finasowania pilotażu, ilości beneficjentów uczestniczących w pilotażu, rodzaju danych pozyskanych od beneficjentów oraz wniosków/ podsumowania z zrealizowanego pilotażu.

6) Jakie były/ są źródła finansowania systemu usługi teleopieki?

7) Jakie wątpliwości prawne pojawiły się przed i w trakcie realizacji systemu usługi teleopieki?

8) Jakie były/ są główne cele realizacji systemu usługi teleopieki na terenie Miasta Olsztyn? Jaką funkcjonalność zapewniał/ zapewnia system usługi teleopieki?

9) Czy realizowany/ współrealizowany przez Miasto Olsztyn system teleopieki posiada funkcję SOS, czyli możliwość wezwania pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowi i życiu beneficjenta? Jeżeli tak proszę o opisanie sposobu działania niniejszej funkcji.

10) Czy rozmowy operatorów systemu usługi teleopieki z beneficjentami są nagrywane? Jeżeli tak, ile wynosi okres przechowywania nagranych rozmów.

11) Czy realizowany/ współrealizowany przez Miasto Olsztyn system teleopieki posiada monitoring funkcji życiowych beneficjentów? Jeżeli tak, to jakie dane są gromadzone i przez jaki czas przechowywane?

12) Czy realizowany/ współrealizowany przez Miasto Olsztyn system usługi teleopieki posiada wsparcie medyczne, jeżeli tak, to jakie?

13) Jaki rodzaj danych osobowych był/ jest pozyskiwany od beneficjentów uczestniczących w systemie usługi teleopieki?

14) Ilu beneficjentów uczestniczyło/ uczestniczy w systemie usługi teleopieki na terenie Miasta Olsztyn?

15) Jeżeli usługa teleopieki była realizowana a obecnie już nie jest, jaki był powód zakończenia realizacji systemu usługi teleopieki?

16) Proszę o udostępnienie i przesłanie dokumentacji:

a) analiz ekonomicznych (szacunków) powstałych przed uruchomieniem sytemu usługi teleopieki obrazujących planowane wydatki związane z funkcjonowaniem teleopieki sporządzonych przez Urząd Miasta Olsztyna,

b) analiz merytorycznych, które powstały przed uruchomieniem usługi teleopieki wskazujących i uzasadniających potrzebę uruchomienia systemu usługi teleopieki na terenie Miasta Olsztyn, w tym także analiz/ opinii przygotowanych lub zleconych przez Urząd Miasta Olsztyna podmiotom trzecim,

c) opinii prawnych powstałych przed lub w trakcie realizacji systemu usługi teleopieki, które przedmiotowo związane były z zagadnieniami i wątpliwościami powstałymi przed lub w trakcie realizacji systemu usługi teleopieki,

d) raportów z poszczególnych etapów realizowania usługi teleopieki na terenie Miasta Olsztyn,

e) raportów podsumowujących zrealizowane przedsięwzięcia związane z teleopieką na terenie Miasta Olsztyn,

f) raportów ewaluacyjnych sporządzonych przez Urząd Miasta Olsztyna lub podmiot organizujący lub współorganizujący system usługi teleopieki w Mieście Olsztyn,

g) zestawu wzorów dokumentów, jaki został przekazany beneficjentom korzystającym z usługi teleopieki, w tym umowy, zgody oraz regulaminy.

2. Jeżeli nie:

1) Czy Miasto Olsztyn rozważało uruchomienie systemu usługi teleopieki?

2) Jakie były przyczyny nie uruchomienia systemu teleopieki?

3) Czy pojawiły się jakieś wątpliwości prawne związane z realizacją usługi teleopieki?

4) Czy Miasto Olsztyn planuje uruchomienie w przyszłości sytemu usługi teleopieki? Na jakim obecnie etapie są prace związane z uruchomieniem systemu obsługi teleopieki?

 Proszę o udostępnienie informacji w formie kserokopii oraz przesłanie odpowiedzi na zadane pytania drogą pocztową.Treść odpowiedzi:
DOC, 85.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.68.2020 Wniosek - system usługi teleopieki na terenie Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-17 09:49:07
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-13
Odpowiedzialny: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2020-03-18 15:37:21