UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.42.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - przeniesienie własności nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-02-12

Data odpowiedzi: 2020-02-27

Treść wniosku:

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

Przeniesienie własności nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem położonej w Olsztynie przy ul. Kuronia 18, będącej własnością Gminy Olsztyn na rzecz OTBS Sp. z o.o. w Olsztynie.

Proszę o przekazanie kopii dokumentów:

1.Uchwałę Zgromadzenia Wspólników OTBS Sp. z o.o. w Olsztynie w przedmiocie podwyższenia kapitału lub zniesienia aportu w wyniku której przeniesiona została własność przedmiotowej nieruchomości.

2.Dokumenty stanowiące podstawę wyceny nieruchomości będącej przedmiotem aportu lub sprzedaży.

3.Dokumenty świadczące o celu w jakim majątek gminy w postaci własność nieruchomości został przeniesiony do spółki OTBS Sp. z o.o., Uchwała Rady Miasta, Wniosek Zarządu OTBS Sp. z o.o., analiza przeprowadzona przez którykolwiek wydział Urzędu Prezydenta.

4.Umowę przeniesienia własności.

5.Załączniki do umowy przeniesienia własności:

a)wypis i wyrys z rejestru gruntów

b)wypis z rejestru budynków

c)fakturę lub notę księgową

6.Dokumenty uzasadniające brak możliwości realizacji podstawowych zadań statutowych OTBS Sp. z o.o. w posiadanej nieruchomości położoną przy Kuronia 18.

7.Wniosek Zarządu OTBS Sp. z o.o. do Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników o możliwość sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

8.Zgoda na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w postaci uchwały Zgromadzenia Wspólników OTBS Sp. z o.o. reprezentowanym przez Piotra Grzymowicza.

9.Dokumenty Świadczące, iż Zarząd OTBS Sp. z o.o. został powiadomiony o zawartej umowie Nr Z.8124.4.20.2016 zawartej 19 listopada 2015 roku pomiędzy Gminą Olsztyn a Stowarzyszeniem „Helper” na podstawie, której wykonywane będą prace budowlane stanowiące nakłady w obcym środku trwałym.

10.Dokumenty świadczące, iż Zarząd OTBS Sp. z o.o. został poinformowany, kto będzie sprawował nadzór nad pracami budowlanymi wykonywanymi ze środków publicznych w budynku będącym własnością OTBS Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy Nr Z.8124.4.20.2016 z dnia 19 listopada 2015 r. lub dokumenty zobowiązujące Zarząd OTBS Sp. z o.o. do powołania nadzoru nad robotami budowlanymi realizowanymi w środku będącym własnością OTBS Sp. z o.o.

 


Treść odpowiedzi:
DOC, 85 KB metryczka
DOC, 98.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.42.2020 Wniosek - przeniesienie własności nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-14 14:56:27
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-12
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2020-03-31 13:23:09