UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.29.2020

Nazwa sprawy: Wnioesk - wycinka drzew

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-01-30

Data odpowiedzi: 2020-02-06

Treść wniosku:

Na podstawie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 t.j.), a także art. 8 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami), działając w interesie publicznym, wnioskuję o informacje dotyczące wycinki drzew na działce 286201_1.0071.89/1, o powierzchni 2234 m2, znajdującej się przy ulicy Kościuszki 46/48 w Olsztynie, będącej wyłączną własnością Skarbu Państwa.

Ustalenie rzeczonej działki przeprowadzono na podstawie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna (MSIPMO) (https://msipmo.olsztyn.eu/imap/). Wycięte drzewa znajdowały się w pobliżu granicy z sąsiadującymi działkami 286201_1.0071.88 (wyłączna własność Skarbu Państwa) oraz 286201_1.0071.87/1 (wyłączna własność Gminy Olsztyn). Dlatego, jeżeli w toku przygotowywania Państwa odpowiedzi na powyższy wniosek ustalone zostanie, iż drzewa, których tyczy się wniosek, znajdowały się na innej działce, wniosek pozostaje w mocy.

Wniosek dotyczy informacji o usunięciu przynajmniej 4 drzew (może dotyczyć większej ilości). Z całą pewnością były to brzoza ssp., lipa ssp., kasztanowiec biały, być może również klon ssp (gatunek rodzimy). Widnieją one zarówno na ortofotomapie datowanej na 2017 rok, jak i na mapie ogólnogeograficznej - w postaci schematycznej - dostępnych na MSIPMO. Usunięcie drzew przeprowadzono między 15 a 20 stycznia bieżącego roku.

W toku prac nad przygotowaniem tego wniosku przeszukano publicznie dostępne wykazy danych o środowisku i jego ochronie, opublikowane na BIP Miasta Olsztyn oraz BIP RDOŚ Olsztyn, nie natrafiając na dokumentację dotyczącą usunięcia rzeczonych drzew. Ustalono również, na podstawie dostępnych danych Banku Danych o Lasach, iż żadna z wymienionych powyżej działek nie jest lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 z późniejszymi zmianami).

W poniższych pytaniach pod pojęciem „podmiot posiadający nieruchomość” rozumie się podmiot wymieniony w art. 83 ust 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 880; tekst z późniejszymi zmianami).

 

Wnioskuję o odpowiedzi, wraz z uzasadnieniami, na poniższe pytania:

1.Czy podmiot posiadający nieruchomość był zobowiązany do dokonania „Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa” (Symbol karty usługi: SD-19) w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 880; tekst z późniejszymi zmianami)?

2.Czy podmiot posiadający nieruchomość dokonał „Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa” (Symbol karty usługi: SD-19) w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 880; tekst z późniejszymi zmianami)? Czy ewentualne zgłoszenie było prawidłowe?

3.Czy podmiot posiadający nieruchomość był zobowiązany do złożenia wniosku o „Zezwolenie na usunięcie drzew / krzewów” (Symbol karty usługi: SD-12) w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 880; tekst z późniejszymi zmianami)?

4.Czy podmiot posiadający nieruchomość złożył wniosek o „Zezwolenie na usunięcie drzew / krzewów” (Symbol karty usługi: SD-12) w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 880; tekst z późniejszymi zmianami)? Czy ewentualny wniosek spełniał wymogi powyższej ustawy?

5.Czy ewentualne zezwolenie zostało wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia? W jakiej, przewidzianej ustawą, formie? Czy dokonano przewidzianych ustawą Oględzin w zakresie występowania gatunków chronionych?

6.Czy naliczono opłaty związane z usunięciem drzew?

Wnioskuję o udostępnienie posiadanej dokumentacji dotyczącej przedmiotu wniosku.


Treść odpowiedzi:
DOC, 44 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.29.2020 Wnioesk - wycinka drzew
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-31 13:49:25
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-30
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2020-02-06 09:33:04