UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.18.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - usługi w zakresie transportu zbiorowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich

Data wpływu: 2020-01-21

Data odpowiedzi: 2020-02-03

Treść wniosku:

Na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dot. Podmiotów świadczących usługi w zakresie transportu zbiorowego:

1) Jakie podmioty na zlecenie Gminy świadczą ww. usługi? W przypadku Spółek kapitałowych podać udział jst w kapitale zakładowym.

2) Na jaki okres zawierane są umowy na przedmiotowe usługi? Jeżeli okresy były różne proszę o wskazanie długości umów, na podstawie których były świadczone usługi w latach 2018-2019 i są w 2020?

3) W jakim trybie zawierane są umowy na przedmiotowe usługi?

4) Jaka stawka netto za 1 wozokilometr była wypłacana w latach 2018-2019 i będzie w 2020?

5) Czy poza wynagrodzeniem za wykonaną pracę przewozową Gmina wypłacała w latach 2018-2019 inne środki na rzecz podmiotów świadczących przedmiotowe usługi (kiedy, w jakiej wysokości, z jakiego tytułu?)

6) Jaka była wykonana praca przewozowa (w wozokilometrach) w latach 2018-2019 i jaka jest planowana na 2020 rok? Jeśli usługi były realizowane przez więcej niż jeden podmiot proszę o wyszczególnienie z podziałem na podmioty

7) Kto jest właścicielem taboru: podmiot wykonujący usługi czy Gmina?

8) Jeżeli usługi są świadczone przez Spółki prawa handlowego proszę o informacje za lata 2018-2019 dot. Wyniku finansowego na działalności podstawowej, wyniku finansowane netto, poziomu amortyzacji, wysokości kapitału zakładowego oraz wysokości kapitału własnego.


Treść odpowiedzi:
DOC, 90.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.18.2020 Wniosek - usługi w zakresie transportu zbiorowego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-24 12:29:25
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-21
Odpowiedzialny: Wiesława Jakimczuk
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-02-04 14:39:59