UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.14.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kwoty dotacji w przedszkolach niepublicznych za lata 2009-2016

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2020-01-16

Data odpowiedzi: 2020-01-23

Treść wniosku:
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udzielenie następujących informacji:

1. Wskazanie kwoty dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, w przeliczeniu na jednego ucznia przedszkola niepublicznego z rozbiciem na lata: 2009 r., 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r. i 2016 r.

Przedmiotowe należności należy podać biorąc pod uwagę wytyczne zawarte w prawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2019 r. (syng. Akt I C 47/18).

2. Wskazanie ustalonych w budżecie Gminy Olsztyn wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia w następujących latach: 2009 r., 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r. i 2016 r.

Przedmiotową należność proszę określić biorąc pod uwagę prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2019 r. (syng. Akt I C 47/18) i wytyczne zawarte w przedmiotowym rozstrzygnięciu.

3. Wskazanie ustalonych w budżecie Gminy Olsztyn wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia w latach: 2009 r., 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r. i 2016 r. z uwzględnieniem wydatków stanowiących podstawę do wyliczenia dotacji wydatków, które wliczane być powinny, w szczególności wydatków ze środków znajdujących się na rachunku wydzielonym, wszelkich wydatków bieżących niezależnie od miejsca umieszczenia ich w budżecie, a także ponoszonych przez rodziców opłaty na poczet wyżywienia i zajęcia dodatkowe oraz wydatki ma dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, a także na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami, czy rencistami. Przez wydatki bieżące samorządu terytorialnego należy rozumieć wszystkie wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi, a zatem należy do nich wszystko to, co nie zostało enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę, jako należące do zbioru wydatków majątkowych.

 


Treść odpowiedzi:
DOC, 87.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.14.2020 Wniosek - kwoty dotacji w przedszkolach niepublicznych za lata 2009-2016
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-21 10:11:48
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-16
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2020-01-24 08:11:38