• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.399.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-12-03

Data odpowiedzi: 2019-12-09

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji, czy w promieniu do 0,5 km od planowanej inwestycji polegającej na modernizacji instalacji do przetwarzania odpadów na działkach o numerach ew.: 18/9, 20/4, obręb 136 m. Olsztyn, gmina Olsztyn, pow. Olsztyn, woj. Warmińsko-mazurskie, istnieją planowane, realizowane lub zrealizowane przedsięwzięcia, dla których zostały wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i których oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowaną inwestycją. Jeśli tak, to proszę o podanie, jakie rodzaju są to przedsięwzięcia i gdzie są zlokalizowane.


Treść odpowiedzi:
Dnia 9.12.2019 r. wnioskodawca otrzymał odpowiedź na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.399.2019 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-12-06 10:40:28
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-12-03
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-09 10:29:29