• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.390.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - podniesienie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2019-11-22

Data odpowiedzi: 2019-11-28

Treść wniosku:

W konsekwencji wejścia w życie megaustawy telekomunikacyjnej z dnia 30 sierpnia 2019r. (Dz. U. Poz. 1815)*, rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (dalej PEM) w środowisku znalazło się w gestii ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem cyfryzacji, a tym samym Ministerstwo Środowiska zostało pozbawione prawa do wydania rozporządzenia w tym zakresie. Jest to bezpośrednią konsekwencją wydania przez Ministra Środowiska negatywnej opinii co do rzeczonej megaustawy, w której czytamy m.in.: „4.3. Należy podkreślić, że zasadniczym celem Ministra Środowiska jest ochrona ludności przed potencjalną nadmierną ekspozycją na promieniowanie elektromagnetyczne. Na chwilę obecną trudno przewidzieć, jakie zmiany będą obserwowane przy wprowadzeniu nowych technologii, dlatego też punktem wyjścia do podjęcia działań zmierzających do zmiany wartości dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku powinny być rzetelne wyniki oceny ich oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z powyższym NIE WIDZĘ PODSTAW DO ZMIANY DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PEM W POLSCE, a wszelkie propozycje modyfikacji obowiązującego prawodawstwa w ww. zakresie powinny być poprzedzone rzetelną i wnikliwą analizą oddziaływania nowych technologii”.

Ogłoszony przez Ministra Zdrowia w dn. 15 listopada br. projekt rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól  elektromagnetycznych w środowisku podwyższa dopuszczalne wartości PEM z zakresu radiowego z obecnych 7 V/m do 61 V/m (dla składowej elektrycznej pola).

W sąsiedztwie działających stacji bazowych telefonii komórkowej (SBTK) obserwuje się w Polsce u mieszkańców szereg dolegliwości i chorób, w tym nowotworowych, przy wartościach pola elektrycznego już na poziomie ok. 1-2 V/m. Na mocy megaustawy telekomunikacyjnej lokalizacja SBTK ulegnie bezprecedensowemu zagęszczeniu, czego wymaga m.in. projektowana sieć telefonii komórkowej piątej generacji (5G). Planuje się stacje bazowe co 150-200 m, w niektórych warunkach nawet co 20 m. Megaustawa znosi przy tym zakaz stawiania SBTK na terenach chronionych (parki narodowe, rezerwaty przyrody i uzdrowiska) oraz obowiązek ubiegania się przez operatorów o pozwolenie na budowę.

W związku z powyższym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.z 2018 r. póz. 1330 z późn. zm.) uprzejmie proszę o udostępnienie następujących informacji:

1. Czy planują Państwo przyjęcie rezolucji/uchwały/stanowiska w związku z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie  dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i skierowanie jej do odpowiednich instytucji państwowych?

Link do projektu rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417
[1]

TERMIN ZGŁASZANIA UWAG DO DNIA 29 LISTOPADA 2019 R., w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, a także na adres e-mail: dep-zp@mz.gov.pl w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu.

2. Czy zamierzają Państwo poinformować mieszkańców swojej gminy (podać do publicznej wiadomości), iż po wejściu w życie
rozporządzenia moce działających na terenie gminy anten nadawczych (BTSów) mogą wzrosnąć wielokrotnie?

Treść odpowiedzi:
DOC, 87.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.390.2019 Wniosek - podniesienie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-11-28 15:00:40
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-11-22
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2019-11-29 16:53:22