• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.389.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - sprawozdania budżetowe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2019-11-25

Data odpowiedzi: 2019-11-29

Treść wniosku:

W trybie przewidzianym w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej zwracam się o udostępnienie danych dotyczących wydatków ponoszonych w roku 2019 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym była Gmina Miasto Olsztyn:

1/ uprzejmie proszę o przesłanie, za rok 2019 sprawozdań budżetowych RB 28 S za okres od początku roku do dnia 30 września, sprawozdań RB 28 S, każdego przedszkola samorządowego również przedszkoli integracyjnych, w tym dla placówek oświatowych działających w zespołach,

2/ uprzejmie proszę o przesłanie, za rok 2019 sprawozdań budżetowych RB 28 S za okres od początku roku do dnia 30 września, sprawozdań RB 27 S, każdego przedszkola samorządowego również przedszkoli integracyjnych, w tym dla placówek oświatowych działających w zespołach,

3/ uprzejmie proszę o przesłanie sprawozdania RB 28 S Gminy Miasto Olsztyn, według stanu na dzień 30 września, za rok 2019, ewentualnie wskazanie, w którym miejscu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajdują się pełne wersje sprawozdań z wykonania budżetu (wraz z załącznikami);

4/ uprzejmie proszę o przesłanie sprawozdania RB 27 S Gminy Miasto Olsztyn, według stanu na dzień 30 września, za rok 2019, ewentualnie wskazanie, w którym miejscu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajdują się pełne wersje sprawozdań z wykonania budżetu (wraz z załącznikami);

5/ uprzejmie proszę o przesłanie metryczki subwencji oświatowej Gminy Miasta Olsztyn za rok 2019;

6/ uprzejmie proszę o wskazanie jaka była liczba uczniów w przedszkolach gminnych, dla których organem prowadzącym była Gmina Miasto Olsztyn, według stanu na dzień 30 września 2018 roku oraz według stanu na dzień 30 września 2019 roku;

7/ uprzejmie proszę o wskazanie jaka była liczba uczniów w przedszkolach gminnych, dla których organem prowadzącym była Gmina Miasto Olsztyn, objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych według stanu na dzień 30 września 2018 roku oraz według stanu na dzień 30 września 2019 roku;

8/ uprzejmie proszę o wskazanie, jaka była statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, dla których organem prowadzącym była Gmina Miasto Olsztyn, dla ustalenia dotacji w roku 2019,

9/ uprzejmie proszę o wskazanie, jaka była statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach gminnych, dla których organem prowadzącym była Gmina Miasto Olsztyn, dla ustalenia dotacji w roku 2019,

10/ uprzejmie proszę o wskazanie, jaka była wysokość zaplanowanych w roku 2019, według stanu na dzień 30 września, dochodów budżetu Gminy Miasto Olsztyn z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach;

11/ uprzejmie proszę o wskazanie, jaka była wysokość zaplanowanych w roku 2019, według stanu na dzień 30 września, dochodów budżetu Gminy Miasto Olsztyn z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

12/ uprzejmie proszę o wskazanie, jaka była suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok 2019 w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Olsztyn na uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach,

13/ uprzejmie proszę o wskazanie, jaka była wysokość zaplanowanych na rok 2019 w budżecie Gminy Miasto Olsztyn wydatków bieżących finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli, według stanu na dzień 30 września roku budżetowego;

14/ uprzejmie proszę o wskazanie jaka była suma iloczynu kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Olsztyn na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach gminnych w Olsztynie;

15/ uprzejmie proszę o wskazanie, jaka była suma iloczynu kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w przedszkolach gminny w Olsztynie;

16/ uprzejmie proszę o wskazanie, jaka była wysokość zaplanowanych w roku 2019, według stanu na dzień 30 września, w budżecie Gminy Miasta Olsztyn wydatków bieżących na realizację programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, w przedszkolach miejskich;

17/ uprzejmie proszę o udostępnienie tak wskazanej informacji publicznej, również dla przedszkoli publicznych działających w ramach zespołów;

18/ uprzejmie proszę o wskazanie w jakich działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej ujęte zostały wydatki ponoszone przez przedszkola na kształcenie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

19/ uprzejmie proszę o przesłanie rocznego sprawozdania jednostkowego (RB 28S) za rok 2019, według stanu na dzień 30 września, Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli, lub ewentualnie wskazanie w jakich działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej ujęte zostały wydatki na obsługę administracyjną, ekonomiczną i finansową przedszkoli gminnych

20/ jaka była - według stanu na dzień 30 września 2019 roku - wysokość zaplanowanych wydatków na obsługę administracyjną, ekonomiczną i finansową przedszkoli gminnych?


Treść odpowiedzi:
DOC, 99 KB metryczka
PDF, 631,91 KB metryczka
PDF, 5,57 MB metryczka
PDF, 5,74 MB metryczka
PDF, 3,54 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ok.1431.389.2019 Wniosek - sprawozdania budżetowe
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-11-28 14:22:12
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-11-25
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2020-02-13 07:47:05