• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.382.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - sprawozdania RB 28 S

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2019-11-15

Data odpowiedzi: 2019-11-29

Treść wniosku:

W trybie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej zwracam się o udostępnienie danych dotyczących wydatków ponoszonych w roku 2019 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym była Gmina Miasto Olsztyn:

1. proszę o przesłanie, za rok 2019 sprawozdań budżetowych RB 28 S za okres od początku roku do dnia 30 września, sprawozdań RB 28 S, każdego przedszkola samorządowego również przedszkoli integracyjnych, w tym dla placówek oświatowych działających w zespołach,

2. proszę o przesłanie, za rok 2019 sprawozdań budżetowych RB 28 S za okres od początku roku do dnia 30 września, sprawozdań RB 27 S, każdego przedszkola samorządowego również przedszkoli integracyjnych, w tym dla placówek oświatowych działających w zespołach,

3. proszę o przesłanie sprawozdania RB 28 S Gminy Olsztyn, według stanu na dzień 30 września, za rok 2019, ewentualnie wskazanie, w którym miejscu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajdują się pełne wersje sprawozdań z wykonania budżetu (wraz z załącznikami),

4. proszę o przesłanie sprawozdania RB 27 S Gminy Miasto Olsztyn, według stanu na dzień 30 września, za rok 2019, ewentualnie wskazanie, w którym miejscu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajdują się pełne wersje sprawozdań z wykonania budżetu (wraz z załącznikami),

5. proszę o przesłanie metryczki subwencji oświatowej Gminy Olsztyn za rok 2019,

6. proszę o wskazanie jaka była liczba uczniów w przedszkolach gminnych, dla których organem prowadzącym była Gmina Miasto Olsztyn, według stanu na dzień 30 września 2018 roku oraz według stanu na dzień 30 września 2019 r.,

7. proszę o wskazanie jaka była liczba uczniów w przedszkolach gminnych, dla których organem prowadzącym była Gmina Olsztyn, objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych według stanu na dzień 30 września 2018 roku oraz według stanu na dzień 30 września 2019 roku,

8. proszę o wskazanie, jaka była statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, dla których organem prowadzącym była Gmina Miasto Olsztyn, dla ustalenia dotacji w roku 2019,

9. proszę o wskazanie, jaka była statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach gminnych, dla których organem prowadzącym była Gmina Miasto Olsztyn, dla ustalenia dotacji w roku 2019,

10. proszę o wskazanie, jaka była wysokość zaplanowanych w roku 2019, według stanu na dzień 30 września, dochodów budżetu Gminy Miasto Olsztyn z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach,

11. proszę o wskazanie, jaka była wysokość zaplanowanych w roku 2013, według stanu na dzień 30 września, dochodów budżetu Gminy Miasto Olsztyn z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

12. proszę o wskazanie, jaka była suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok 2019 w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Olsztyn na uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach,

13. proszę o wskazanie, jaka była wysokość zaplanowanych na rok 2019 w budżecie Gminy Miasto Olsztyn wydatków bieżących finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli, według stanu na dzień 30 września roku budżetowego,

14. proszę o wskazanie jaka była suma iloczynu kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Olsztyn na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach gminnych w Olsztynie,

15. proszę o wskazanie, jaka była suma iloczynu kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach gminnych w Olsztynie,

16. proszę o wskazanie, jaka była wysokość zaplanowanych w roku 2019, według stanu na dzień 30 września, w budżecie Gminy Miasta Olsztyn wydatków bieżących na realizację programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, w przedszkolach miejskich,

17. proszę o udostępnienie tak wskazanej informacji publicznej, również dla przedszkolu publicznych działających w ramach zespołów,

18. proszę o wskazanie w jakich działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej ujęte zostały wydatki ponoszone przez przedszkola na kształcenie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

19. proszę o przesłanie rocznego sprawozdania jednostkowego (RB 28 S) za rok 2019, według stanu na dzień 30 września, Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli, lub ewentualnie wskazanie w jakich działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zostały ujęte wydatki na obsługę administracyjną, ekonomiczną i finansową przedszkoli gminnych,

20. jaka była – według stanu na dzień 30 września 2019 roku – wysokość zaplanowanych wydatków na obsługę administracyjną, ekonomiczną i finansową przedszkoli gminnych.

 


Treść odpowiedzi:
DOC, 99 KB metryczka
PDF, 5,57 MB metryczka
PDF, 5,74 MB metryczka
PDF, 166,27 KB metryczka
PDF, 47,58 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.382.2019 Wniosek - sprawozdania RB 28 S
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-11-18 12:57:27
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-11-15
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-12-29 22:19:57