• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.373.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - dot. działki nr 73/1, obręb 75, położonej przy ul. Pstrowskiego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-11-04

Data odpowiedzi: 2019-11-06

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Dotyczy działki nr 73/1, obręb 75, położonej w Olsztynie przy ulice Pstrowskiego.
Zwracam się z prośba o udzielenie informacji na temat zezwolenia na wycinkę drzew celem zagospodarowania działki pod budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Na wycinkę ilu drzew Firma deweloperska uzyskała zgodę?
Zgodnie z Uchwałą nr XLI/712/17 Rady Miasta Olsztyna, rozdz. 2, paragraf 6, ust 11 " ustala się nakaz zachowania w jak największym stopniu wartościowej zieleni wysokiej oraz wkomponowanie jej w zagospodarowanie terenu,              co oznacza, że obiekty budowlane należy projektować w sposób minimalizujący konieczność wycinki drzew i krzewów." 
W związku z ukształtowaniem terenu (torfowiska, skarpy) czy wzięty został pod uwagę ustęp 12 w/w paragrafu               "w projekcie zagospodarowania terenu (...) chronić (...) zieleń stabilizującą skarpy".                                                         W paragrafie 22, ust 2 jest informacja o maksymalnej powierzchni zabudowy do 50% terenu działki budowlanej.  Działka bloku, w którym mieszkam sąsiaduje z w/w działką, stąd pytanie dlaczego wszystkie drzewa na danej działce      są oznaczone do wycinki?
Czy Wydział Środowiska wydał zgodę na wycięcie wszystkich drzew nowemu właścicielowi działki pomimo wyraźnych ustaleń wynikających z uchwały.
Kolejne pytanie dotyczy ptaków chronionych.
Na danym obszarze występuje bogatka, ptak chroniony, czy w związku z tym jest możliwe żeby Wydział ds Ekologii wydali zgodę na wycinkę drzew będących siedliskiem gatunku chronionego?
Treść odpowiedzi:
DOC, 44.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.373.2019 Wniosek - dot. działki nr 73/1, obręb 75, położonej przy ul. Pstrowskiego
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-11-06 08:59:03
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-11-04
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2019-11-29 07:39:35