• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.340.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - umowy, kosztorysy dot. oczyszczania terenów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2019-09-19

Data odpowiedzi: 2019-10-07

Treść wniosku:

W trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o udzielenie następujących informacji oraz przesłanie na adres mailowy w formie pdf następujących dokumentów:

1. Kserokopii umów, kosztorysów ofertowych oraz, jeśli takie były, zamówień uzupełniających dotyczących zadania pn. Oczyszczanie terenów i obiektów administrowanych przez ZDZiT w latach 2017-2019 – Rejon: 1 oraz Oczyszczanie terenów i obiektów administrowanych przez ZDZiT w latach 2017-2019 – Rejon: 5

2. Czy w okresie od stycznia br. do dnia dzisiejszego naliczono kary przewidziane umową na oczyszczanie terenów obejmujących rejon 1 i 5, za niewykonanie lub wadliwe wykonanie prac objętych umową. Jeśli tak, proszę o załączenie stosownych dokumentów.

3. Kiedy zakończyła się akcja zimowego utrzymania ulic i chodników na terenie miasta – proszę o przesłanie dokumentu potwierdzającego ogłoszenie ostatniej akcji.

4. Kiedy zakończono pierwsze po zimie oczyszczanie chodników, jezdni i schodów w rejonie 1 i 5.

5. Proszę o przesłanie kserokopii comiesięcznych kosztorysów oraz protokołów odbioru wraz z załączonymi kartami przekazania odpadów na wysypisko (w tym odpadów z oczyszczania ulic – jako odpadów niebezpiecznych) za wykonanie prac objętych umową „Oczyszczanie terenów i obiektów administrowanych przez ZDZiT w latach 2017-2019 – Rejon 1 i 5”.

6. Czy w okresie obowiązywania umowy został wyłączony jakikolwiek odcinek drogi bądź chodnika z obowiązku oczyszczania. Jeśli tak to proszę o mapę z lokalizacją oraz długość wyłączonego odcinka oraz informację czy został pomniejszony o ryczałt miesięczny.

7. Proszę o podanie ile w okresie od listopada 2018 roku do kwietnia 2019 roku przeprowadzono akcje zimowego oczyszczania schodów i chodników na terenie miasta. Proszę o podanie daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia akcji oraz jakie czynności zostały zlecone do realizacji.


Treść odpowiedzi:
PDF, 593,24 KB metryczka
DOCX, 102,11 KB metryczka
PDF, 7,57 MB metryczka
PDF, 5,23 MB metryczka
PDF, 4,68 MB metryczka
PDF, 5,99 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.340.2019 Wniosek - umowy, kosztorysy dot. oczyszczania terenów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-20 11:28:11
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-19
Odpowiedzialny: Marcin Szwarc
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-13 14:39:45