• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.316.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowania administracyjne dot. roszczeń byłych właścicieli

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-09-03

Data odpowiedzi: 2019-09-16

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie nieruchomości położonej w Olsztynie, przy ul. Bałtyckiej, działki ewidencyjne 134 i 135 ob. 142:
- toczą się bądź toczyły jakiekolwiek postępowania administracyjne dotyczące roszczeń byłych właścicieli nieruchomości, w tym postępowania nadzorcze, wznowieniowe oraz stwierdzenie nieważności wydanych decyzji,
- toczą się bądź toczyły się jakiekolwiek postępowania administracyjne mające na celu zbadanie prawidłowości nabycia przez Skarb Państwa własności ww. nieruchomości lub jej części, w tym postępowania nadzorcze, wznowieniowe oraz stwierdzenie nieważności wydanych decyzji,
- toczą się bądź toczyły się jakiekolwiek postępowania wywłaszczeniowe dotyczące ww. nieruchomości lub jej części, w tym postępowania nadzorcze, wznowieniowe oraz stwierdzenie nieważności wydanych decyzji.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że jakiekolwiek z ww. postępowań toczy się lub toczyło w stosunku do wymienionej we wniosku nieruchomości lub jej części, proszę o wskazanie w szczególności:
- sygnatury tych postępowań,
- czego postępowania te dotyczą i na jakim są etapie, a jeśli zostały już zakończone - czego dotyczyły, sposobu ich zakończenia oraz czy rozstrzygnięcie sprawy jest ostateczne i prawomocne (jeśli nie, proszę o wskazanie przed jakim organem i pod jaką sygnaturą toczy się dalej przedmiotowe postępowanie)
- czy postępowania te dotyczą całej nieruchomości czy tylko jej części (jeśli części, proszę o wskazanie której części dotyczą).

Treść odpowiedzi:
PDF, 31,76 KB metryczka
PDF, 24,70 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.316.2019 Wniosek - postępowania administracyjne dot. roszczeń byłych właścicieli
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-06 11:48:10
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-03
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2020-01-16 14:28:43