• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.310.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-09-02

Data odpowiedzi: 2019-09-09

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji, czy w promieniu do 200 m od planowanego przedsięwzięcia polegającej na budowie parkingów w ramach projektu pn. "Budowa osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi" na działce o nr ew. 3/18 obręb 126 Olsztyn, istnieją planowane, realizowane lub zrealizowane przedsięwzięcia, dla których zostały wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i których oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowaną inwestycją. Jeśli tak, to prosimy o podanie, jakiego rodzaju są to przedsięwzięcia i gdzie są zlokalizowane. Zwracamy się również z prośbą o udostępnienie w formie elektronicznej decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach dla tych przedsięwzięć wraz z charakterystyką przedsięwzięcia.

Treść odpowiedzi:
Dnia 9.09.2019 r. odpowiedź została udzielona na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.310.2019 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-05 14:01:05
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-02
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-09-10 13:04:02