• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.291.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wyłączenie budynku przy ul. 15 Dywizji 8 z ewidencji zabytków

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Data wpływu: 2019-08-16

Data odpowiedzi: 2019-08-26

Treść wniosku:

W oparciu o art. 10 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019, poz. 1429), wnoszę o udostępnienie następujących informacji:

1. wskazanie w oparciu o jakie przesłanki Prezydent Miasta Olsztyna uznał, że budynek nr 8 przy ulicy 15 Dywizji w Olsztynie utracił walory zabytku, a następnie Zarządzeniem nr 402 z dnia 14 listopada 2016 r., zmieniającym zarządzenie nr 42 Prezydenta Olsztyna z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna wyłączył kartę adresową wskazanego powyżej obiektu z gminnej ewidencji zabytków, dokonując jednocześnie wykreślenia jej z załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 42 Prezydenta Olsztyna z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna;

2. udostępnienie pisma Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 03.08.2016 r., znak: IZAR.5135.2.51.2016.uk, mającego stanowić podstawę wyłączenia karty obiektu z gminnej ewidencji zabytków;

3. udostępnienie informacji, czy wyłączenie karty adresowej budynku nr 8 przy ulicy 15 Dywizji w Olsztynie z gminnej ewidencji zabytków poprzedzone było jakimkolwiek wystąpieniem wewnętrznej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Olsztyna, w szczególności Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych do Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w czerwcu 2016 r., a jeżeli tak, to poproszę o udostępnienie tego dokumentu;

4. wskazanie, czy zarządzenia Prezydenta Miasta Olsztyna w sprawie wyłączenia kart adresowych obiektów z gminnej ewidencji zabytków zawierają uzasadnienia. Jeżeli tak, ro proszę o udostępnienie uzasadnienia do Zarządzenia nr 402 z dnia 14 listopada 2016 r., zmieniającego zarządzenie nr 42 Prezydenta Olsztyna z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna.


Treść odpowiedzi:
ODT, 78,25 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.291.2019 Wniosek - wyłączenie budynku przy ul. 15 Dywizji 8 z ewidencji zabytków
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-08-19 13:37:13
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-16
Odpowiedzialny: Gabriela Konarzewska
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Rutkowska
Data modyfikacji: 2019-08-30 11:09:50