• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.263.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - przebieg instalacji wodno-kanalizacyjnej ul. Towarowa 17 A

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostka Realizująca Projekt VI

Data wpływu: 2019-07-25

Data odpowiedzi: 2019-08-05

Treść wniosku:

W trybie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust.1 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1330 z późn. zm.), wnoszę o udzielenie informacji publicznej:

1)Proszę o wyjaśnienie kwestii przebiegu instalacji wodno-kanalizacyjnej na odcinku obejmującym teren nieruchomości przy ul. Towarowej 17A w Olsztynie, czy przebieg tej instalacji zmienił się od czasu jego zaprojektowania i zatwierdzenia projektu budowlanego decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2015 roku nr 02/15 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, IGR-II.7820.1.23.2014, a w szczególności czy prze­bieg tej instalacji uległ zmianie na odcinku, na którym ma nastąpić odtworzenie ogrodzenia?

2)Na czym polegają zmiany w przebiegu wymienionej powyżej instalacji na odcinku obejmującym teren nieruchomości przy ul. Towarowej 17A w Olsztynie?

3)Czy Wojewoda Warmińsko-Mazurski był informowany o zmianach projektu bu­dowlanego obejmujących nieruchomość przy ul. Towarowej 17A w Olsztynie, a jeśli nie, to dlaczego?

4)Czy w związku ze zmianami projektu budowlanego związanymi z przebiegiem in­stalacji wodno-kanalizacyjnej na odcinku obejmującym teren nieruchomości przy ul. Towarowej 17A w Olsztynie Inwestor uzyskał decyzję Wojewody Warmińsko- Mazurskiego o zmianie decyzji udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji dro­gowej?

5)Czy w związku z przebiegiem instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym w związku z lokalizacją studzienek kanalizacyjnych, na nieruchomości przy ul. Towarowej 17A w Olsztynie, na rzecz Inwestora ustanowiona została stosowna służebność, tj. czy Inwestor uzyskał tytuł prawny do lokalizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej na ww. nie­ruchomości

6)Odnosząc się do zjazdu znajdującego się przy ul. Budowlanej w Olsztynie, proszę o wyjaśnienie dlaczego spadek aktualnie wy­stępujący w tym miejscu po przeprowadzonych w toku inwestycji robotach wynosi 15 %, uniemożliwiając swobodne poruszanie się samochodów ciężarowych, co stoi w sprzeczności z zapisem ust. 3 zawartym na str. 5 powołanej wyżej decyzji, zgod­nie z którym Inwestor obowiązany jest „po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, teren robót uporządkować oraz przywrócić do stanu najbardziej zbliżonego do stanu pierwotnego”, podczas gdy przed rozpoczęciem przedmiotowej inwestycji pochylenie zjazdu w wymienionym miejscu wynosiło 12 % (co potwierdza załą­czona do pisma z dnia 4 lipca 2019 roku mapa sytuacyjno-wysokościowa z dnia 6 marca 2002 roku dot. projektu zagospodarowania terenu w związku z przebudową zjazdu z ul. Budowlanej na posesję przy ul. Towarowej 17A w Olsztynie, uzgod­nionego z Miejskim Zarządem Dróg, Mostów i Zieleni w Olsztynie w dniu 17 maja 2002 roku, uzgodnienie nr TI.722213-1 50/02)?

Spadek aktualnie występujący w tym miejscu po przeprowadzonych w toku inwe­stycji robotach wynosi 15 %, co powoduje zahaczanie samochodów ciężarowych podczas jazdy, uniemożliwiając ich bezpieczną jazdę bez powodowania dodatko­wych uszkodzeń zarówno pojazdów, jak też kostki brukowej, która uległa już uszkodzeniu.

7)Czy na etapie sporządzania i zatwierdzania projektu budowlanego wiadomym było, że zaprojektowanie spadku (pochylenia) w wysokości 15% w tym miejscu unie­możliwi swobodne poruszanie się samochodów ciężarowych?

8)Czy w projekcie budowlanym bezwzględnie wykluczono możliwość występowania w tym miejscu spadku (pochylenia) w wysokości 12%?

9)Jakie były przeszkody uniemożliwiające pozostawienie w tym miejscu spadku (po­chylenia) w wysokości 12%?


Treść odpowiedzi:
PDF, 426,58 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.263.2019 Wniosek - przebieg instalacji wodno-kanalizacyjnej ul. Towarowa 17 A
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-07-26 14:27:27
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-25
Odpowiedzialny: Krzemieniewski Jarosław
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-09-18 13:58:31