• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.253.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-07-19

Data odpowiedzi: 2019-07-31

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji, czy w promieniu 0,5 km od planowanej inwestycji polegającej na odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w wytwórni betonu wraz z węzłem betoniarskim na działce o nr ew. 8 obręb 0134 Olsztyn, istnieją planowane, realizowane lub zrealizowane przedsięwzięcia, dla których zostały wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i których działania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowaną inwestycją. Jeśli tak, prosimy o podanie, jakiego rodzaju są to przedsięwzięcia i gdzie są zlokalizowane. Zwracamy się również z prośbą o udostępnienie w formie elektronicznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tych przedsięwzięć wraz z charakterystyką przedsięwzięcia.

 


Treść odpowiedzi:
Wnioskodawca otrzymał odpowiedź na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.253.2019 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-07-22 13:24:36
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2019-07-19
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-07-31 09:01:43