• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.238.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - konsultacje społeczne w sprawie megaustawy o wspieraniu i rozw. sieci

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2019-07-09

Data odpowiedzi: 2019-07-17

Treść wniosku:
Szanowni Państwo,
w dniach 10-12 lipca 2019 roku w Senacie RP odbędzie się głosowanie w sprawie Ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (DRUKI NR 3484, 3545 I 3545-A [1]), zwanej dalej MegaUstawą. Nasze stowarzyszenie, w trakcie konsultacji publicznych, wielokrotnie składało zapytania i opinie, na które, podobnie jak wielu innych interesariuszy, nie otrzymaliśmy merytorycznej odpowiedzi. Podczas komisji sejmowych nie było miejsca na dyskusję, a zasadnicze kwestie dotyczące skutków nowelizacji ustawy dla samorządów takich jak:
nieodpłatne udostępnienie infrastruktury pod rygorem kar,
powstanie roszczeń
i być może pokrywanie rekompensat za utracone wartości nieruchomości i biznesów, nie zostały uzgodnione.
Nie zaopiniowały nowelizacji, ani nie uczestniczyły w posiedzeniach rządu organizacje takie jak:
Związek Miast Polskich,
Unia Metropolii Polskich,
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego etc.,
nie mniej jednak z wypowiedzi podsekretarza stanu wynika, że ustawa ta została uzgodniona ze stroną samorządową. W związku z powyższym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) zwracam się do Państwa z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej:
1. Czy Państwa gmina otrzymała zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie nowelizacji MEGAustawy?
Jeśli tak, to kiedy? Proszę o treść zaproszenia.
2. Czy gmina brała udział w konsultacjach, uzgodnieniach z Ministerstwem Cyfryzacji lub z jakąkolwiek inną stroną, dotyczących nowelizacji megaustawy telekomunikacyjnej?
Jeśli tak, to kiedy miały miejsce ww. konsultacje oraz jakie postanowienia były wypracowane w ramach tych konsultacji?
3. Jeśli gmina opiniowała projekt ustawy, proszę o treść tych opinii. Świadoma część społeczeństwa od dawna i coraz wyraźniej rozumie ww. skutki, jakby pominięte przez ich samorządowe reprezentacje. Jako inne szkodliwe zmiany należy wskazać również: - stawianie nowych nadajników emitujących promieniowanie elektromagnetyczne wysokich częstotliwości w nowych zakresach częstotliwości 24h na dobę 365 dni w roku – w dowolnym miejscu, z pogwałceniem prawa własności i prawa miejscowego, - wykluczenie całej ludności Polski z udziału w życiu publicznym, z pogwałceniem Konwencji z Aarhus i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Z proponowanej nowelizacji wynika, iż instalacje telekomunikacyjne nie będą już z definicji obiektami budowlanymi, a więc i pozwolenie na budowę takiej instalacji nie będzie już wymagane, co w konsekwencji może powodować naruszenie następujących artykułów Konstytucji (artykuły: 5, 39, 68, 74 i 86, 87, 165), naruszenie ustawy Prawo Ochrony Środowiska (zasady: przezorności i prewencji) oraz art. 143 KC, dotyczącego zakresu prawa własności gruntu. Na mocy projektu nowelizacji MegaUstawy, władze samorządowe mają być pozbawione wpływu na możliwość ograniczenia budowy stacji bazowych. W myśl projektu nowelizacji każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien mieć zapewniony dostęp do publicznej infrastruktury technicznej w celu umieszczania punktu dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu, bez jakichkolwiek ograniczeń. Proponowane zmiany MegaUstawy naruszają podstawowe prawa mieszkańców gminy do: ochrony zdrowia, ochrony własności, nienaruszalności mieszkania, ochrony osób niepełnosprawnych i elektrowrażliwych, ochrony środowiska oraz całkowicie pozbawiają samorządy realnej kontroli przestrzegania tych praw, a więc wykonywania ustawowych zadań własnych gminy wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Ponadto, kontrole NIK w latach 2015 i 2019 wykazały jak bezradne są organy państwa w zakresie ochrony ludności przed zagrożeniami powodowanymi przez pola elektromagnetyczne i jak tę bezradność wykorzystują operatorzy firm telekomunikacyjnych. HTTPS://WWW.NIK.GOV.PL/PLIK/ID,9889,VP,12180.PDF [2] HTTPS://WWW.NIK.GOV.PL/PLIK/ID,20005,VP,22625.PDF [3] Zmiany zawarte w MegaUstawie uderzają w interesy samorządów i ich mieszkańców, a służą jedynie operatorom sieci komórkowych. Proszę rozważyć czy ważniejsze są interesy operatorów telefonii komórkowej czy zdrowie i prawa mieszkańców gmin, które gmina ustawowo ma obowiązek chronić.
W załączeniu również: Stanowiska Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, Smart Cities Polska i Prawo do Życia skierowane do PAP, mediów ogólnokrajowych i lokalnych, oraz do polskich samorządowców: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/OPEN?ID=1ST18ZFFE0P6GMYGJWUYJGWYSRMRSYQRV2ROYKH042A8 [4] Mail do samorządów 1: https://mailchi.mp/1b9c647d6cdd/niebezpieczne-dziaanie-rzdu-dotyczce-wywaszczenia-miast-z-wasnoci-prywatnej-i-dodania-nowych-obowizkw-wzgldem-operatorw-telekomunikacyjnych?fbclid=IwAR33tvOBqpfidluKaJoWA9AkDf2yPk-7M_MDcaMc6kFUOiosQv2FwXynvdo [5] Mail do samorządów 2: https://mailchi.mp/d42cce002ad0/ustawa-o-5g-samorzdy-strac-najwicej [6] List niezależnego badacza do komisji senackich: https://docs.google.com/document/d/1V24BZlBh-BSxh9PopkSMJAJZAwEOQG3H81NTkDnXdNw/edit?usp=sharing [7] Jednocześnie, na podstawie ART 61 KONSTYTUCJI RP oraz stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej wnoszę o następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji: wysyłka na wskazany adres e-mailowy.
Treść odpowiedzi:
PDF, 164,12 KB metryczka
DOC, 68.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.238.2019 Wniosek - konsultacje społeczne w sprawie megaustawy (o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-07-11 12:11:25
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-09
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Bartosz Kamiński
Data modyfikacji: 2019-12-18 12:07:58