• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.234.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - nieruchomości położone w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-07-04

Data odpowiedzi: 2019-07-10

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej dotyczącej nieruchomości położonych w Olsztynie:
1) przy al. Piłsudskiego 46, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer: 8/2, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczysta numer: xxxx, której użytkownikiem wieczystym jest Spółka i dla budynku, którego właścicielem jest Spółka,
2) przy al. Piłsudskiego 50, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działki numer: 5/2, 5/3 i 5/9, dla której Sad Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczysta numer: xxxx, której właścicielem jest Spółka,  3) przy al. Piłsudskiego 50, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer: 8/1, dla której Sad Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczysta numer: xxxx, której właścicielem jest Spółka poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
• Czy nieruchomości ad. 1) - 3) oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości ad. 1) położone są na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne?
• Czy dla nieruchomości ad. 1) - 3) oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ad. 1) została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Pojęcie informacji publicznej określone zostało w art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W świetle ww. przepisów, informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 tej ustawy. Informacją publiczną będzie zatem każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do podmiotów zobowiązanych na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Innymi słowy będzie nią treść dokumentów wytworzonych przez podmioty zobowiązane do jej udostępnienia, bez względu na to do kogo zostały skierowane i jakiej sprawy dotyczą. Stanowią ją zarówno treści dokumentów bezpośrednio wytworzonych przez organ, jak i te, których organ używa przy realizacji przewidzianych prawem zadań, nawet wówczas, gdy nie pochodzą wprost od niego. Wobec powyższego, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób: przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany adres.
Treść odpowiedzi:
DOC, 211.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.234.2019 Wniosek - nieruchomości położone w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-07-09 15:12:51
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-09
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-07-11 08:39:13