• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.236.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-07-08

Data odpowiedzi: 2019-07-15

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) uprzejmie proszę o udostępnienie następujących informacji:
W związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o :
1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
b) projektowaniu aktów normatywnych, 
c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań oraz w związku z art. 7 ust 1 pkt 5) i pkt 14) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, do których w szczególności należy m.in. ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo obywateli, proszę o podanie informacji: TAK / NIE
1. Czy planują Państwo przyjęcie rezolucji/uchwały/stanowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3484) i skierowanie jej do odpowiednich instytucji państwowych?
Link do projektu ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3484&
fbclid=IwAR3YaDMdZ84j70Ky5_0JTwNNT8tT_hg5CDXQQcrauWqKkFSkgHVQmULSCHg
2. Czy zamierzają Państwo poinformować mieszkańców swojej gminy (podać do publicznej wiadomości) informację na temat tego, iż po wprowadzeniu megaustawy moce działających na terenie gminy anten nadawczych (BTSów) mogą wzrosnąć 100-krotnie?
TAK / NIE
Treść odpowiedzi:
DOCX, 79,93 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.236.2019 Wniosek - wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-07-09 14:49:46
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-09
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2019-07-18 08:12:29