UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.226.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - zadłużenie i koszty obsługi zobowiązań dłużnych ponosz. przez Miasto

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Budżetu

Data wpływu: 2019-06-28

Data odpowiedzi: 2019-07-12

Treść wniosku:
Na podstawie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej zadłużenia oraz kosztów obsługi zobowiązań dłużnych ponoszonych przez Miasto Olsztyn w latach 2014-2018. Proszę o podanie kwoty zobowiązań o charakterze dłużnym wg stanu na ostatni dzień roku: 2013, 2014, 2015,2016,2017,2018. Ponadto, w stosunku do każdego zobowiązania dłużnego ciążącego na Państwa jednostce w latach 2014-2018 proszę o wskazanie:
1. Rodzaju zobowiązania (np. kredyt, pożyczka, emisja obligacji, inne tytuły dłużne itp.).
2. Daty zawarcia zobowiązania.
3. Okresu spłaty (liczba miesięcy).
4. Nazwy podmiotu (lub podmiotów), który udzielił finansowania (np. nazwa banku(-ów), instytucji międzynarodowej(-ych) lub wskazanie, że podanie tej informacji nie jest możliwe - np. w sytuacji, w której finansowania udzieliło wiele podmiotów (np. emisja obligacji na rynek publiczny)).
5. Wartości udzielonego finansowania (wraz ze wskazaniem waluty, w jakiej zawarto zobowiązanie).
6. Oprocentowania instrumentu dłużnego: a) rodzaj oprocentowania (stałe, zmienne), b) części składowych oprocentowania (w szczególności przy oprocentowaniu zmiennym: marża i stawka referencyjna).
7. Łącznej kwoty poniesionej na płatności z tytułu odsetek w każdym roku objętym wnioskiem (2014, 2015,2016, 2017, 2018).
8. Łącznej kwoty spłat kapitału w każdym roku objętym wnioskiem.
9. Wysokości kosztów udzielenia zobowiązania (np. prowizja za udzielenie kredytu, dyskonto obligacji) ze wskazaniem roku w którym koszt został lub zostanie poniesiony.
Wnoszę o przekazanie informacji drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP. z której wysłano niniejszy wniosek.


Szanowni Państwo,
w dniu 30 czerwca 2019 r. zwróciłam się do Państwa z prośbą o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zadłużenia Państwa miasta w latach 2014-2018.
Przesłana odpowiedź wskazuje na to, że treść wniosku nie została prawidłowo sformułowana.
Wniosek składał się z dwóch części.
Pierwsza, krótsza, dotyczyła stanu zadłużenia na koniec poszczególnych lat - bez podziału na instrumenty dłużne. Druga, znacznie dłuższa i istotniejsza z mojego punktu widzenia część dotyczyła informacji o poszczególnych instrumentach dłużnych, które były spłacane w latach 2014-2018.
W tej części wymieniono 9 rodzajów informacji, jakie obejmował wniosek. Wszystkie 9 punktów odnosiło sie do ogólnego pytania „w stosunku do każdego zobowiązania dłużnego ciążącego na Państwa jednostce w latach 2014-2018 proszę o wskazanie”.
W szczególności, w punkcie 7 wskazano, że wniosek obejmuje prośbę o wskazanie „Łącznej kwoty poniesionej na płatności z tytułu odsetek w każdym roku objętym wnioskiem”.
Słowo „łącznej kwoty” nie miało na celu pytania o łączną kwotę dla danego roku (dla wszystkich instrumentów), ale łączną - w danym roku dla danego instrumentu (słowo „łączną” miało być podkreśleniem, że wnioskowana jest informacja dla całego roku, a nie np. dla poszczególnych miesięcy).
Innymi słowy, potrzebuję informacji o tym, jakie przepływy finansowe były związane z każdym instrumentem (kredytem, pożyczką, serią obligacji etc.) w każdym roku objętym wnioskiem (2014,2015,2016,2017,2018).
Bardzo przepraszam za spowodowanie tego nieporozumienia niewystarczająco precyzyjnym ujęciem punktu 7.
W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 30 czerwca 2019 r.
Jednocześnie najserdeczniej dziękuję za przesłanie odpowiedzi jako pliku edytowalnego, co znacznie ułatwi jego wykorzystanie.
Treść odpowiedzi:
PDF, 1,01 MB metryczka
PDF, 151,27 KB metryczka
PDF, 1,13 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.226.2019 Wniosek - zadłużenie i koszty obsługi zobowiązań dłużnych ponosz. przez Miasto
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-07-03 14:55:26
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-06-28
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Anna Tomaszewska
Data modyfikacji: 2019-08-09 14:14:47