• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.216.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-06-13

Data odpowiedzi: 2019-06-19

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 4, art. 6 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) dalej jako „USTAWA", wnoszę udostępnienie informacji publicznej w sprawach:

(i) czy na obszarze miasta Olsztyn została podjęta uchwała na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 poz.1073) w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń oraz o wskazanie numeru uchwały oraz daty i miejsca jej publikacji,

(ii) jeżeli nie została podjęta uchwała, o której mowa w punkcie (i) powyżej, informacji czy, na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została podjęta uchwała o przygotowaniu uchwały, o której mowa w pkt (i) powyżej oraz informacji dotyczącej dalszego procesu sporządzania wskazanej wyżej uchwały, zgodnie z art. 37b ust. 2 ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

a) przekazanie informacji dotyczącej stopnia zaawansowania procedury w przedmiocie uchwalenia uchwały, o której mowa w punkcie (i) powyżej;

b) planowanej dacie uchwalenia uchwały, o której mowa w punkcie (i) powyżej;

c) przekazanie informacji o dokonanych uzgodnieniach i uzyskanych opiniach;

d) przekazanie informacji o przewidywanej dacie wyłożenia projektu uchwały, o której mowa w punkcie (i) powyżej do publicznego wglądu.

Treść odpowiedzi:
DOC, 207.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.216.2019 Wniosek - uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-18 09:42:08
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-06-13
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-06-24 13:04:17