• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.201.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-06-03

Data odpowiedzi: 2019-06-11

Treść wniosku:

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, w zakresie określonym poniżej.

1. Udzielenie informacji, jakie podmioty świadczyły (świadczą) dla tut. Gminy usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do chwili obecnej.

2. Udostępnienie umów na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z podmiotami, o których mowa w pkt. 1.

3. Udzielenie informacji, czy umowy, o których mowa w pkt 2, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do chwili obecnej, były zmieniane, w szczególności w zakresie podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy, przy czym wnoszę o udzielenie informacji oddzielnie w odniesieniu do każdej z umów,

4. W przypadku, gdy umowy były zmieniane (pkt. 3 powyżej), udzielenie informacji

a) czy zmiana nastąpiła w drodze aneksu do umowy, zawartego bez udziału sądu lub ugody pozasądowej,

b) czy zmiana nastąpiła w drodze ugody sądowej, jeżeli tak – proszę o wskazanie sądu przed którym została zawarta ugoda oraz sygnatury postępowania,

c) czy zmiana nastąpiła w drodze ugody zawartej przed mediatorem, jeżeli tak – proszę o wskazanie sądu, który zatwierdził ugodę zawartą przed mediatorem oraz sygnatury postępowania,

d) czy zmiana nastąpiła w sposób inny niż wskazane w lit. a)-c) powyżej, w takim wypadku proszę o wskazanie sposobu zmiany

5. Udostępnienie skanów dokumentów (aneksów, ugód pozasądowych, protokołów obejmujących ugody sądowe, postanowień sądów zatwierdzających ugody zawarte przed mediatorem), o których mowa w pkt 4 lit. a)-c) powyżej, a jeżeli zmiana nastąpiła również w sposób inny niż wskazane w pkt. 4 lit. a)-c), skanu dokumentu potwierdzającego zmianę w trybie wskazanym w pkt 4 lit. d) powyżej.


Treść odpowiedzi:
PDF, 2,31 MB metryczka
PDF, 2,39 MB metryczka
PDF, 2,41 MB metryczka
PDF, 2,44 MB metryczka
PDF, 2,46 MB metryczka
PDF, 2,47 MB metryczka
PDF, 7,03 MB metryczka
PDF, 5,47 MB metryczka
PDF, 5,52 MB metryczka
PDF, 5,48 MB metryczka
PDF, 5,48 MB metryczka
PDF, 5,48 MB metryczka
PDF, 5,46 MB metryczka
PDF, 1,85 MB metryczka
PDF, 7,75 MB metryczka
PDF, 5,55 MB metryczka
PDF, 1,10 MB metryczka
PDF, 8,07 MB metryczka
PDF, 5,91 MB metryczka
PDF, 5,86 MB metryczka
PDF, 5,83 MB metryczka
PDF, 5,89 MB metryczka
PDF, 5,90 MB metryczka
DOC, 83 KB metryczka
PDF, 5,88 MB metryczka
DOCX, 2,15 MB metryczka
DOCX, 2,22 MB metryczka
DOCX, 2,23 MB metryczka
DOCX, 2,26 MB metryczka
DOCX, 2,28 MB metryczka
DOCX, 2,30 MB metryczka
DOC, 270.5 KB metryczka
DOC, 159.5 KB metryczka
DOC, 160 KB metryczka
DOC, 160.5 KB metryczka
DOC, 160 KB metryczka
DOC, 160 KB metryczka
DOCX, 1,63 MB metryczka
DOCX, 7,14 MB metryczka
DOCX, 5,15 MB metryczka
DOCX, 995,68 KB metryczka
DOC, 295.5 KB metryczka
DOC, 133 KB metryczka
DOC, 133.5 KB metryczka
DOC, 133.5 KB metryczka
DOC, 134 KB metryczka
DOC, 134 KB metryczka
DOC, 134 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.201.2019 Wniosek - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-05 11:28:05
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2019-06-03
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2019-12-17 07:46:02