UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Biuro Sportu i Rekreacji


Kierująca komórką: Alicja Dzietowiecka

Tel.: 89 506-09-50

Fax:

Budynek: ul. Ryszarda Knosały 3

Pokój: 25

E-mail: sport@olsztyn.eu

Do zadań Biura Sportu i Rekreacji należy:

1) inicjowanie i koordynowanie działań i przedsięwzięć oraz organizowanie współpracy na rzecz rozwoju sportu i rekreacji,
2) podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów miękkich dotyczących sportu,

3) prowadzenie spraw z zakresu wspierania i upowszechniania sportu wśród Mieszkańców Olsztyna,
4) prowadzenie spraw związanych ze współorganizowaniem imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz spraw związanych z uczestnictwem sportowców reprezentujących Miasto w imprezach i zawodach sportowych,
5) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, trenerów prowadzących szkolenie tych zawodników i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
6) nadzorowanie działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie,
7) współudział w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej oraz sportowo-rekreacyjnej Miasta,
8) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie sportu,
9) prowadzenia nadzoru i ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
10) realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektu budżetu i wykonywaniem budżetu Miasta w zakresie realizowanych przez Biuro zadań oraz opiniowaniem projektów planów finansowych, planów finansowych i sprawozdań Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie,
11) realizacja zadań związanych z promowaniem olsztyńskiego sportu i sportowych osiągnięć,
12) nadzorowanie i przechowywanie dokumentów o utworzeniu/przekształceniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie, określających jego formę organizacyjno-prawną oraz rodzaj podległości (jednostka podległa, nadzorowana).


Regulamin komórki organizacyjnej:

Załatwianie spraw w Biurze Sportu i Rekreacji - Karty Usług: