• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Biuro Sportu i Rekreacji


Kierująca komórką: Alicja Dzietowiecka

Tel.: 89 506-09-50

Fax: 89 522-93-30

Budynek: ul. Ryszarda Knosały 3

Pokój: 25

E-mail: sport@olsztyn.eu


Do zadań Biura Sportu i Rekreacji należy:


1) inicjowanie i koordynowanie działań i przedsięwzięć oraz organizowanie współpracy na rzecz rozwoju sportu, rekreacji,
2) podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów miękkich dotyczących sportu,
3) prowadzenie działań promujących Miasto poprzez sport,
4) realizowanie zadań związanych ze sportem,
5) prowadzenie spraw z zakresu wspierania i upowszechniania sportu wśród Mieszkańców Olsztyna poprzez współpracę z klubami sportowymi, związkami oraz podmiotami działającymi w zakresie sportu,
6) prowadzenie spraw związanych ze współorganizowaniem imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz spraw związanych z uczestnictwem sportowców reprezentujących Miasto w imprezach i zawodach sportowych,
7) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem:
a) stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów prowadzących szkolenie tych zawodników,
b) nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym i trenerów prowadzących szkolenie tych zawodników oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
8) nadzorowanie działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie,
9) współudział w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej oraz sportowo-rekreacyjnej Miasta,
10) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie sportu,
11) prowadzenia nadzoru i ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
12) realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektu budżetu i wykonywaniem budżetu Miasta w zakresie realizowanych przez Biuro zadań oraz opiniowaniem projektów planów finansowych, planów finansowych i sprawozdań Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie,
13) realizacja zadań związanych z promowaniem olsztyńskiego sportu i sportowych osiągnięć,
14) nadzorowanie i przechowywanie dokumentów o utworzeniu/przekształceniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie, określających jego formę organizacyjno-prawną oraz rodzaj podległości (jednostka podległa, nadzorowana).


Regulamin komórki organizacyjnej:

Załatwianie spraw w Biurze Sportu i Rekreacji - Karty Usług: