• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.163.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-05-06

Data odpowiedzi: 2019-05-08

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 4, art. 6 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) dalej jako „Ustawa”, wnoszę o aktualizację informacji przekazanych mi w Państwa piśmie z dnia 6 listopada 2018 r., znak: OK.1431.323.2018 w zakresie udostępnienia informacji publicznej w następujących sprawach:

(i) czy na obszarze Olsztyna została podjęta uchwała na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073) w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń oraz o wskazanie numeru uchwały oraz daty i miejsca jej publikacji, a w szczególności:

a) przekazanie informacji dotyczącej stopnia zaawansowania procedury w przedmiocie uchwalenia uchwały, o której mowa w punkcie (i) powyżej;

b) planowanej dacie uchwalenia uchwały, o której mowa w punkcie (i) powyżej;

c) przekazanie informacji o dokonanych uzgodnieniach i uzyskanych opiniach;

d) przekazanie informacji o przewidywanej dacie wyłożenia projektu uchwały, o której mowa w punkcie (i) powyżej do publicznego wglądu.


Treść odpowiedzi:
DOC, 209 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.163.2019 Wniosek - uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-08 10:38:46
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-05-06
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-05-09 08:45:57