• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.106.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - zadłużenie względem Gminy Olsztyn

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Finansów

Data wpływu: 2019-02-26

Data odpowiedzi: 2019-03-18

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie w formie kopii, aktualnych na dzień doręczenia wniosku, dokumentów:

a) dotyczących stanu zadłużenia. Pana … … prowadzącego działalność „Stara fabryka PUB” wobec Gminy Olsztyn z tytułu umownego lub bezumownego korzystania z działki nr 126/15 obręb 64 należącej do Gminy Olsztyn,

b) wezwania Pana … … do zapłaty odszkodowania w podwójnej wysokości czynszu dzierżawnego określonego w § 4 Umowy Nr 65/18/M,

c) dokumentów potwierdzających wszczęcie oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych celem wyegzekwowania należnych Gminie Olsztyn opłat z tytułu umownego oraz bezumownego korzystania z działki nr 126/15 obręb 64 należącej do Gminy Olsztyn,

d) odpisów prawomocnych wyroków sądowych (wszystkich), w których wierzycielem jest Gmina Olsztyn a dłużnikiem Pan … …,

e) odpisów prawomocnych wyroków sądowych (skazujących) Pana … … za wystawianie sprzętu nagłośnieniowego na terenie Parku Podzamcze, a także innych wyroków karnych związanych z prowadzeniem przez Pana … … uciążliwej działalności gospodarczej, w których samoistnym oskarżycielem jest Straż Miejska realizująca zalecenia Prezydenta Miasta Olsztyna,

f) innych dokumentów potwierdzających prowadzenie czynności niezbędnych do wyegzekwowania należnych Gminie Olsztyn opłat z tytułu umownego oraz bezumownego korzystania z działki nr 126/15 obręb 64 należącej do Gminy Olsztyn.


Treść odpowiedzi:
PDF, 9,41 MB metryczka
PDF, 8,21 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.106.2019 Wniosek - zadłużenie względem Gminy Olsztyn
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-18 09:36:30
Wytworzył: Hanna Przybyłek
Data wytworzenia: 2019-02-26
Odpowiedzialny: Hanna Przybyłek
Ostatnio modyfikował: Marlena Kacperska
Data modyfikacji: 2019-03-19 08:38:34