• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.105.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia dokumentów dot. prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-03-03

Data odpowiedzi: 2019-03-20

Treść wniosku:

Wnoszę o udzielenie informacji publicznej w postaci kopii dokumentu wytworzonego oraz rozsyłanego przez Państwa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj.

Art. 1.1. Właściwi starostowie, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, sporządzą i przekażą właściwym wojewodom, marszałkom województw, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast wykaz nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

W przypadku gdyby wytworzona została większa ilość dokumentów w tym temacie, wnosimy jedynie o przykładową kopię najstarszego dokumentu jakim Państwo dysponują.


Treść odpowiedzi:
PDF, 19,12 KB metryczka
PDF, 494,97 KB metryczka
PDF, 189,10 KB metryczka
PDF, 130,29 KB metryczka
PDF, 44,50 KB metryczka
PDF, 376,80 KB metryczka
PDF, 614,70 KB metryczka
PDF, 593,13 KB metryczka
PDF, 507,74 KB metryczka
PDF, 346,89 KB metryczka
PDF, 47,47 KB metryczka
PDF, 15,95 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.105.2019 Wniosek - kopia dokumentów dot. prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-13 10:05:13
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2019-03-03
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2020-01-17 09:16:35