• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.86.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - podstawa prawna do prowadzenia gazociągów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-02-26

Data odpowiedzi: 2019-03-04

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, poprzez:

1)  udostępnienie decyzji wydanych począwszy od 1997 r. (wraz z załącznikami) stanowiących podstawę prawną do przeprowadzenia gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia na terenie gminy Olsztyn.


Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi: 

Wnioskodawczyni  w ustawowym terminie nie odebrała pisma z  prośbą  o uszczegółowienie przesłanego wniosku. Adres wysłania był zgodny z adresem wskazanym przez wnioskodawczynię . Zgodnie z Art.46 
§ 6 Kpa w przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa się za dokonane po  upływie czternastu dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia. W związku z tym Decyzją z dnia 8.04.2019 r. umorzono postępowanie  o udzielenie  informacji publicznej.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.86.2019 Wniosek - podstawa prawna do prowadzenia gazociągów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-27 10:42:42
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-02-26
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-05-15 09:07:53