• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.69.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowania w sprawie zwrotu środków przez Beneficjentów - ZIT

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2019-02-13

Data odpowiedzi: 2019-02-18

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej jako „Ustawa”) zwracam się z prośbą o udzielenie mi informacji w przedmiocie:

1) liczby wszczętych postępowań w sprawie zwrotu środków przez Beneficjentów, z którymi Zintegrowane Inwestycje terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (dalej jako „ZIT”) zawarły umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 dalej jako „program Operacyjny”

za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia niniejszego wniosku (dalej jako: „Wniosek o informację”);

2) liczby wydanych decyzji nakazujących zwrot środków przez Beneficjentów, z którymi ZIT zawarł umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego

za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację,

3) wysokości środków, których zwrotu żądano od Beneficjentów, z którymi ZIT zawarł umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego

za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację,

4) liczby odwołań złożonych przez Beneficjentów od decyzji nakazujących zwrot środków przez Beneficjentów, z którymi ZIT zawarł umowy o dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego

za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację,

5) liczby uwzględnionych przez organ II instancji odwołań złożonych przez Beneficjentów od decyzji nakazujących zwrot środków przez Beneficjentów, z którymi ZIT zawarł umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego

za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację,

6) liczby umorzonych postępowań w sprawie zwrotu środków przez Beneficjentów, z którymi ZIT zawarł umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego

za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację,

7) liczby zakończonych ugodą postępowań w sprawie środków przez Beneficjentów, z którymi ZIT zawał umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego

za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację,

8) czasu trwania postępowań w sprawie zwrotu środków przez Beneficjentów, z którymi ZIT zawarł umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego (tj. liczonego od dnia wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu środków przez ZIT do chwili wydania przez ZIT decyzji w tym przedmiocie)

za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację,

9) liczby postępowań cywilnych z powództwa ZIT przeciwko Beneficjentom, z którymi ZIT zawarł umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, w zakresie dotyczącym zawartych umów o dofinansowanie

za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację,

10) liczby postępowań cywilnych z powództwa Beneficjentów przeciwko ZIT, z którymi ZIT zawarł umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, w zakresie dotyczącym zawartych umów o dofinansowanie

za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację,

11) czasu trwania postępowań cywilnych z powództwa ZIT przeciwko Beneficjentom, z którymi ZIT zawarł umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, w zakresie dotyczącym zawartych umów o dofinansowanie (tj. liczonego od dnia wniesienia pozwu do prawomocnego zakończenia postępowania)

za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację,

12) czasu trwania postępowań cywilnych z powództwa Beneficjentów przeciwko ZIT, z którymi zawarł umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, w zakresie dotyczącym zawartych umów o dofinansowanie (tj. liczonego od dnia wniesienia pozwu do prawomocnego zakończenia postępowania)

za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację,

13) sposobu rozstrzygnięcia postępowań cywilnych z powództwa ZIT przeciwko Beneficjentom, z którymi ZIT zawarł umowy o dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego, w zakresie dotyczącym zawartych umów o dofinansowanie, tj. podziałem na przypadki oddalenia i uwzględnienia (w całości lub w części) takich powództw

za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację,

14) sposobu rozstrzygnięcia postępowań cywilnych z powództwa Beneficjentów przeciwko ZIT, z którymi ZIT zawarł umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, w zakresie dotyczącym zawartych umów o dofinansowanie, tj. z podziałem na przypadki (i) i oddalenia i (ii) uwzględnienia (w całości lub w części) takich powództw

za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację,

15) liczby przypadków, w których ZIT skorzystał z ustanowionych zabezpieczeń należytego zabezpieczenia realizacji umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego zawartych z Beneficjentami tj. z podziałem na przypadki skorzystania z zabezpieczenia w postaci (i) weksla, (ii) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, (iii) nieruchomości oraz (iv) innego zabezpieczenia niż wymienione

za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację,

16) liczby będących w toku postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu środków przez Beneficjentów, z którymi ZIT zawarł umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego

Na dzień złożenia Wniosku oraz

Na dzień 31 grudnia 2018 r.


Treść odpowiedzi:
PDF, 232,97 KB metryczka
PDF, 177,63 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.69.2019 Wniosek - postępowania w sprawie zwrotu środków przez Beneficjentów - ZIT
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-18 13:56:54
Wytworzył: Justyna Sarna-Pezowicz
Data wytworzenia: 2019-02-13
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Ewa Szóstak
Data modyfikacji: 2019-12-19 12:31:50