• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.50.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowania administracyjne lub sądowe al. Piłsudskiego 46, 75

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-02-01

Data odpowiedzi: 2019-02-13

Treść wniosku:

Wnoszę o udzielenie mi informacji publicznej polegającej na potwierdzeniu bądź zaprzeczeniu, czy w stosunku do nieruchomości położonej w Olsztynie przy al. Piłsudskiego 46, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer: 7, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O, 00034990/6, dalej jako: „Nieruchomość”, przed Prezydentem Olsztyna jako organem właściwym, toczą się bądź toczyły jakiekolwiek postępowania administracyjne bądź sądowe w szczególności w zakresie:

a)ewentualnych postępowań dotyczących wywłaszczenia Nieruchomości lub jej części lub też o zwrot wywłaszczonych Nieruchomości, bądź związanych z wywłaszczeniem odszkodowań,

b)wydawania zezwoleń na zajęcie Nieruchomości oraz wydawania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z Nieruchomości,

c)ewentualnych innych roszczeń dawnych właścicieli/użytkowników wieczystych tej Nieruchomości lub jej części bądź ich następców prawnych,

d)objęcia Nieruchomości spisem inwentaryzacyjnym na podstawie przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.


Treść odpowiedzi:
PDF, 274,65 KB metryczka
PDF, 18,42 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.50.2019 Wniosek - postępowania administracyjne lub sądowe al. Piłsudskiego 46, 75
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-05 08:57:08
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2019-02-01
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2020-01-17 09:23:04