• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.47.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - park kulturowy - al. Piłsudskiego 46, obręb 75

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-01-31

Data odpowiedzi: 2019-02-14

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji w następującym zakresie:

1) Czy dla nieruchomości położonej w Olsztynie przy al. Piłsudskiego 46, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer: 7, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer: OL10/00034990/6

lub jej części został utworzony park kulturowy - na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)? Jeśli tak proszę o podanie daty i nr uchwały Rady Miejskiej;

2) Czy dla ww. nieruchomości zostały ustanowione formy ochrony przyrody - pomnik przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne lub zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651)? Jeśli tak proszę o podanie daty i nr uchwały Rady Miejskiej.

3) Czy dla ww. nieruchomości położone są na terenie parku narodowego? Jeśli tak, proszę o podanie nazwy parku narodowego.

4) Czy ww. nieruchomości są położone na obszarach graniczących z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa?

5) Czy ww. nieruchomości położone są w obszarze ograniczonego użytkowania? Jeśli tak proszę o podanie przepisów prawa (w tym prawa miejscowego).

 


Treść odpowiedzi:
PDF, 28,00 KB metryczka
PDF, 18,33 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.47.2019 Wniosek - park kulturowy - al. Piłsudskiego 46, obręb 75
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-01 14:29:15
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2019-01-31
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2020-01-17 09:24:52