• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.40.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowania administracyjne lub sądowe al. Piłsudskiego 46, 50

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-01-28

Data odpowiedzi: 2019-02-04

Treść wniosku:

I.

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udzielenie mi informacji publicznej polegającej na potwierdzeniu bądź zaprzeczeniu, czy w stosunku do nieruchomości położonych w Olsztynie:

1) przy al. Piłsudskiego 46, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer: 8/2, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00039636/2,

2) przy al. Piłsudskiego 50, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działki numer: 5/2, 5/3 i 5/9, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00086083/4,

3) przy al. Piłsudskiego 50, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer: 8/1, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00085781/10,

Dalej łącznie jako „Nieruchomości”

Przed Prezydentem Olsztyna jako organem właściwym, toczą się bądź toczyły się jakiekolwiek postępowania administracyjne bądź sądowe, w szczególności w zakresie:

a) ewentualnych postępowań dotyczących wywłaszczenia Nieruchomości lub ich części lub też o zwrot wywłaszczonych Nieruchomości, bądź związanych z wywłaszczeniem odszkodowań,

b) wydawania zezwoleń na zajęcie Nieruchomości oraz wydawania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z Nieruchomości,

c) ewentualnych innych roszczeń dawnych właścicieli tych Nieruchomości lub ich części, bądź ich następców prawnych,

d) objęcia Nieruchomości  spisem inwentaryzacyjnym na podstawie przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

 

II.

Na podstawie art. 217 § 1 i 2 pkt 2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego wnoszę o wydanie zaświadczenia, polegającego na potwierdzeniu, że w stosunku do nieruchomości opisanych w pkt I 1)-4) niniejszego wniosku, przez Prezydentem Olsztyna jako organem właściwym, nie toczyły się lub nie toczą się jakiekolwiek postępowania administracyjne bądź nie toczyły się lub nie toczą jakiekolwiek postępowania sądowe, o których został powiadomiony Prezydent Olsztyna w szczególności w zakresie:

a) ewentualnych postępowań dotyczących wywłaszczenia Nieruchomości lub ich części lub też o zwrot wywłaszczonych Nieruchomości, bądź związanych z wywłaszczeniem odszkodowań,

b) wydawania zezwoleń na zajęcie Nieruchomości oraz wydawania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z Nieruchomości,

c) ewentualnych innych roszczeń dawnych właścicieli tych Nieruchomości lub ich części bądź ich następców prawnych,

d) objęcia Nieruchomości spisem inwentaryzacyjnym na podstawie przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.


Treść odpowiedzi:
PDF, 32,27 KB metryczka
PDF, 73,29 KB metryczka
PDF, 25,48 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.40.2019 Wniosek - postępowania administracyjne lub sądowe al. Piłsudskiego 46, 50
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-31 12:47:27
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2019-01-28
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2020-01-17 12:29:28