UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.38.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - monitoring wizyjny miejsc publicznych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-01-14

Data odpowiedzi: 2019-01-29

Treść wniosku:

W trybie dostępu do informacji publicznej – zwracam się z prośbą o informację, czy w związku z monitoringiem wizyjnym miejsc publicznych prowadzonym przez Państwa Urząd prowadzona była ocena skutków w rozumieniu art. 35 ust. 1 rodo stosownie do treści tego przepisu:

„Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Dla podobnych operacji przetwarzania danych wiążących się z podobnym wysokim ryzykiem można przeprowadzić pojedynczą ocenę”.

Natomiast zgodnie z art. 35 ust. 3 rodo:

„Ocena skutków dla ochrony danych, o której mowa w ust. 1, wymagana w szczególności w przypadku systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie”.

Jednocześnie zgodnie z art. 35 ust. 7 rodo ocena skutków obligatoryjnie zawiera co najmniej

a)systematyczny opis planowanych operacji przetwarzania i celów przetwarzania, w tym, gdy ma to zastosowanie – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

b)ocenę, czy operacje przetwarzania są niezbędne oraz proporcjonalne w stosunku do celów;

c)ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, o którym mowa w ust. 1; oraz

d)środki planowane w celu zaradzenia ryzyku, w tym zabezpieczenia oraz środki i mechanizmy bezpieczeństwa mające zapewnić ochronę danych osobowych i wykazać przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów osób, których dane dotyczą, i innych osób, których sprawa dotyczy”.

Jeżeli uznaliście Państwo, że prowadzenie oceny skutków nie jest wymagane (na gruncie art. 35 ust. 1 rodo) to także proszę o informację.

Jeżeli ocena skutków (stosownie do treści art. 35 ust. 1 rodo) była prowadzona to bardzo proszę o przesłanie tej oceny.


Treść odpowiedzi:
PDF, 274,49 KB metryczka
PDF, 539,74 KB metryczka
DOC, 422,38 KB metryczka
DOC, 428,46 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.38.2019 Wniosek - monitoring wizyjny miejsc publicznych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-30 14:14:02
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2019-01-14
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-17 11:01:53