• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.077.30.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - Specjalna Strefa Rewitalizacji - działki 61/5, 61/6, 61/7

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2019-01-24

Data odpowiedzi: 2019-02-04

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ O NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, czy nieruchomość położona w mieście Olsztyn, obrębie 105, powiecie m. Olsztyn, województwie warmińsko-mazurskim, stanowiąca działkę numer 61/5, działkę numer 61/6 i działkę numer 61/7, wpisana do księgi wieczystej KW nr OL1O/00034429/3 (dalej łącznie: „Nieruchomość”), jest położona (w całości lub w części) na obszarze rewitalizacji ustanowionym uchwałą, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398) (dalej „Ustawa”) lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji ustanowionej uchwałą, o której mowa w art. 25 Ustawy.

W przypadku, gdy Nieruchomość (w całości lub w części) byłaby położona na obszarze rewitalizacji, proszę o informację, czy przy sprzedaży Nieruchomości przysługuje gminie prawo pierwokupu.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 86,87 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.077.30.2019 Wniosek - Specjalna Strefa Rewitalizacji - działki 61/5, 61/6, 61/7
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-28 11:00:52
Wytworzył: Justyna Sarna-Pezowicz
Data wytworzenia: 2019-01-24
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Izabela Meissner
Data modyfikacji: 2019-02-05 14:35:35