• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.26.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o warunkach zabudowy - al. Piłsudskiego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-01-21

Data odpowiedzi: 2019-01-31

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z wnioskiem o przesłanie kopii wydanych dla nieruchomości położonych w Olsztynie:

1) przy al. Piłsudskiego 46, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer: 8/2, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00039636/2,

2) przy al. Piłsudskiego 50, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działki numer 5/2, 5/3 i 5/9, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00086083/4,

3) przy al. Piłsudskiego 50, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działki numer: 8/1, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00085781/0,

a) decyzji o warunkach zabudowy/decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy,

b) informacji o toczących się postanowieniach, w przypadku kiedy wobec wyżej wymienionych nieruchomości zostały złożone wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.


Treść odpowiedzi:
DOC, 223 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.26.2019 Wniosek - decyzje o warunkach zabudowy - al. Piłsudskiego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-25 08:43:35
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-01-21
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-02-04 09:00:48